Open post

Oslava svátku sv. Jakuba

Oslava svátku sv. Jakuba a slavnostní poutní mše svatá farního kostela sv. Jakuba se uskuteční 23. - 24. 7. 2022

Letos se poutní den ponese ve zvláštním duchu, v duchu loučení s otcem Janem, který je od začátku srpna povolán na nové působiště. Program pro širokou veřejnost najdete na plakátku. Pro farní rodinu (včetně sesterské
rodiny sedlecké) bude přichystán ještě další prostor na klášterní zahradě, který budeme moci využít k osobnímu setkání a rozloučení s otcem Janem.

Open post

Poutní mše svatá v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně

Součástí kláštera sv. Voršily v Kutné Hoře je kostel zasvěcený Nejsvětějšímu Srdci Páně. Poutní mše svatá v tomto kostele bude v pátek 24. 6. v 18:00.

 

Úcta k Božskému Srdci Páně: 

Svaté Markétě Marii Alacoque (1648 – 1690), sestře kláštera Navštívení v Paray-le-Monial, se Nejsvětější Srdce Ježíšovo zjevilo poprvé v roce 1673 jako živé Srdce v Ježíšově těle a symbolizovalo Ježíšovu lásku k lidem. Dne 16. června 1675 se jí zjevilo Srdce Ježíšovo hořící láskou, lásku zneuznanou, která žádá opětování. Poslední velké zjevení proběhlo 2. července 1688. Zjevení v Paray-le-Monial vtiskla pobožnosti k Božskému Srdci specifický ráz smírného uctívání, zvláště v pátek na konci oktávu po slavnosti Těla a krve Páně (po druhé neděli po Seslání Ducha svatého). Svatá Markéta s pomocí svého duchovního vůdce jezuity Claude La Colombiera (1641 – 1682) se věnovala šíření úcty k Božskému Srdci. Jejich snahu podporovala řada významných osobností, např. v roce 1697 se na papeže Inocence XIII. obrátila anglická královna s prosbou, aby schválil svátek k poctě Božského Srdce pro celou církev, avšak pro odpor Kongregace ritu k tomu tehdy nedošlo.

Přislíbení pro ctitele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova obdržela Markéta Marie a popsala je v svých zápiscích. Z nich se časem ustálilo a rozšířilo dvanáct zaslíbení:

1. Ctitelům svého Srdce dám všechny milosti potřebné jejich stavu.

2. Rodinám, v nichž bude mé Srdce uctíváno, dám ducha jednoty, aby žily v pokoji a míru.

3. Trpícím bude mé Srdce útěchou.

4. Stanu se jim bezpečným útočištěm v životě a zejména v hodině smrti.

5. Všem poskytnu skrze tuto pobožnost pomoc a požehnání při každé činnosti konané s láskou.

6. Hříšníci najdou v mém Srdci nevyčerpatelný pramen milosrdenství.

7. Duše vlažné se stanou horlivými.

8. Horliví dosáhnou brzy dokonalosti.

9. Požehnám také domy, kde bude vystaven a uctíván obraz mého Nejsvětějšího Srdce.

10. Těm, kteří ve vroucí zbožnosti pracují na spáse duší dám milost, že budou obracet i nejzatvrzelejší hříšníky.

11. Šiřitelé úcty k mému Nejsvětějšímu Srdci zůstanou v něm zapsáni.

12. Těm, kteří po devět měsíců každý první pátek přistoupí ke sv. přijímání, dám milost vytrvání a šťastnou smrt po přijetí svatých svátostí.

 

Open post

Slavnost Těla a Krve Páně v chrámu sv. Barbory

V neděli 19. 6. v 9:00 se v chrámu sv. Barbory koná slavnost Těla a Krve Páně. Po ní bude následovat tradiční eucharistické procesí. Zveme děti k účasti v Eucharistickém průvodu.

Slavnost Těla a krve Páně (dříve nazývaná „Božího těla“) se v katolické církvi slaví ve čtvrtek (nebo v neděli) po slavnosti Nejsvětější Trojice. Svátek zavedl v roce 1264 papež Urban IV. Roku 1314 byl potvrzen Klementem V. V celé církvi se zvyk putovat v procesí s Nejsvětější svátostí rozšířil od 15. století.

 

Open post

Noc kostelů

KOSTEL SV. JAKUBA, KUTNÁ HORA
17:50-18:00 | Hlas zvonů nad městem zní
18:00-18:45 | Mše svatá na poděkování za Boží ochranu
19:00-20:15 | Jak se sv. Jakub opravoval a proměnil - prohlídka s výkladem o čerstvě dokončených opravách kostela
20:30-22:00 | Zeptejte se průvodce na to, co vás nejvíc zajímá - prohlídku hudebně doprovodí varhanní hudba v podaní Milana Slabého
20:30-22:00 | Mezi krovy k nebi blíž - prohlídka běžně nepřístupné půdy kostela
22:00-23:00 | Celou noc mu budu zpívat a chválit ho - varhanní hudba se zpěvy žalmů  v podání Viktora Darebného

KOSTEL PANNY MARIE NA NÁMĚTI, KUTNÁ HORA
18:00-19:30 | Ticho kostela promlouvá, prohlídka kostela, příležitost ke ztišení, meditaci, modlitbě
19:30-20:15 | Koncert duchovní hudby - Lucie Mrňáková a Milan Slabý
20:30-21:00 | Kostel Panny Marie Na Náměti a výtvarné umění - komentovaná ,,procházka“ duchovním prostorem s výkladem Ondřeje Holého
21:00-22:00 | Ticho kostela promlouvá, prohlídka kostela, příležitost ke ztišení, meditaci, modlitbě

KAPLE BOŽÍHO TĚLA, KUTNÁ HORA
19:00-22:00 | Plamen svíčky za Ukrajinu - příležitost ke ztišení a modlitbě za ukončení války a za její oběti

KATEDRÁLA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE A SV. JANA KŘTITELE, KUTNÁ HORA-SEDLEC
18:00-18:30 | Ticho kostela promlouvá, prohlídka kostela, příležitost ke ztišení, meditaci, modlitbě
18:30-20:00 | Komentovaná prohlídka sedlecké katedrály - Karel Vopařil
21:30-22:00 | Modlitba v duchu Taizé

KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE, KUTNÁ HORA
17:00-20:00 | Volná diskuze s o. Maximem nejen o pravoslaví
17:00-17:30 | Paraklisis (moleben) Nejsvětější Trojici (bohoslužba)
18:00-18:30 | Povídání o ikonách a workshop pro děti (i dospělé) aneb, jak vznikají ikony
19:00-19:30 | Pravoslavný zpěv různých místních tradic (pravoslavný chrámový sbor)

KOSTEL SV. JANA NEPOMUCKÉHO, KUTNÁ HORA
19:00 | Jan Řepka – písničkář – speciální program pro Noc kostelů
20:00 | Jan Řepka – písničkář – speciální program pro Noc kostelů
21:00-22:00 | Ticho kostela promlouvá, prohlídka kostela, příležitost ke ztišení, meditaci, modlitbě

KAPLE SV. VÁCLAVA VE VLAŠSKÉM DVOŘE, KUTNÁ HORA
19:00-22:00 | Komentovaná prohlídka při svíčkách -  prohlídky budou probíhat v půlhodinových intervalech

KOSTEL ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ, KUTNÁ HORA
18:00 | Slavnostní fanfáry
18:30 | Prozpěvování před kostelem
20:00 | Koncert kapely Pranic

MODLITEBNA CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ (BÝVALÁ SYNAGOGA) KUTNÁ HORA, SMÍŠKOVA ULICE
18:00-21:00 | Čtení z Písma svatého a varhanní hudba

MODLITEBNA SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ, KUTNÁ HORA, MASARYKOVA ULICE
17:00 | Sladké povídání – přednáška Lady Bartošové - Co mají společného čokoládovna Lidka a sbor Církve bratrské?
18:00-21:00 | Kavárna s občerstvením
19:30 | Chválící skupinka - prostor pro chvály a modlitby

MODLITEBNA KŘESŤANSKÉHO SPOLEČENSTVÍ KUTNÁ HORA, ULICE JANA PALACHA (BÝVALÁ DRUŽINA ŠIPŠÍ)

19:00-23:00 | Orbis pictus - výstava ilustrovaných plakátů s důležitými událostmi z Komenského života
19:00-21:00|  Škola hrou – tvořivé pokusy a písničky pro děti
19:00-21:00 | Brána jazyků otevřená – výborná káva a malé občerstvení
21:00-23:00 | Jako letní sníh – projekce historického filmu o životě Komenského
19:00-22:30 | To nejlepší z Komenského - hudební produkce proložená myšlenkami člověka, který předběhl svou dobu

KOSTEL SV. VAVŘINCE, CÍRKVICE
18:00-20:00 | Ticho kostela promlouvá, prohlídka kostela, příležitost ke ztišení, meditaci, modlitbě

KOSTEL SV. ONDŘEJE, CHLÍSTOVICE
17:00-21:00 | Výstava maleb kostela, před kostelem možnost kresby kostela dětmi i dospělými
18:00 | Brass Amsable GB – hudební vystoupení
18:45  | Prohlídka kostela
19:15-21:00 | Ticho kostela promlouvá, prohlídka kostela, příležitost ke ztišení, meditaci, modlitbě

KOSTEL SV. JAKUBA, JAKUB
18:00-19:00 | Ticho kostela promlouvá, prohlídka kostela, příležitost ke ztišení, meditaci, modlitbě
19:00-20:00 | Koncert folkové kapely Jetojedno

KOSTEL SV. VAVŘINCE, KAŇK
18:00-19:00 | Koncert žáků houslové třídy MgA. Lenky Drahotové
19:00-21:00 | Ticho kostela promlouvá, prohlídka kostela, rozhovory, křesťanské texty a písně

KOSTEL SV. JANA KŘTITELE, KLUKY
17:45-18:00 | Ticho kostela promlouvá, prohlídka kostela, příležitost ke ztišení, meditaci, modlitbě
18:00-18:10 | Slavnostní zvonění – hlas starého zvonu
18:15-18:45 | Komentovaná prohlídka kostela a povídání o sv. Janu Křtiteli
18:45-19:00 | Komentovaná prohlídka věže a náhrobních kamenů
19:00-19:30 | Komentovaná prohlídka kostela
V průběhu celé akce probíhají soutěže a budou znít písně v podání Lucie Snížkové

KOSTEL SV. BONIFÁCE, LOCHY
18:00-22:00 | Historie kostela a místa – v průběhu večera Mgr. Ing. Josef Poživil

 

Open post

Poutní mše svatá v kostele Nejsvětější Trojice

Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora srdečně zve na poutní mši svatou v kostele Nejsvětější Trojice v Kutné Hoře dne 12. 6. v 15 hodin.

Svátek Nejsvětější Trojice připomíná ústřední křesťanskou nauku o Bohu, který je Láska, a který existuje ve společenství tří osob: Bůh - Otec, Bůh - Syn (Ježíš Kristus) a Bůh - Duch svatý. Nejsvětější Trojice se slaví první neděli po Svatodušních svátcích (Letnicích).

Open post

Mezinárodní hudební festival v Kutné Hoře

Mezinárodní hudební festival Kutná Hora je známý především mezi milovníky klasické hudby jako festival komorní hudby s vytříbenou dramaturgií, kterou připravuje její umělecký ředitel, uznávaný violoncellista, Jiří Bárta. Ten při přípravách klade důraz na princip dramaturgických kontrastů, přičemž se mu daří vytvářet vyváženou kombinaci náročnosti a posluchačské atraktivnosti. Ne jinak tomu bude i letos, kdy se od 4. do 12 června 2022 koná 15. ročník tohoto festivalu, který do Kutné Hory láká hudbymilovné publikum z celé České republiky a ze zahraničí.

Program festivalu zde.

Vstupenky jsou v předprodeji na webových stránkách festivalu www.mfkh.cz, v síti Colosseum Ticket a v Informačním centru v Kutné Hoře. Více informací naleznete na www.mfkh.cz, facebook.com/mfkhkutnahora a instagramovém účtu #_mfkh_.

 

Posts navigation

1 2 3 4 5 6 7 8 24 25 26
Scroll to top