Open post

Zvonění kostelních zvonů 17. listopadu

Generální sekretář České biskupské konference P. Stanislav Přibyl vyzval farnosti v České republice, aby se v úterý 17. listopadu v 17 hodin a 11 minut jako připomínka na listopadové události v roce 1989 rozezněly kostelní zvony. Za několik dnů si připomeneme 31. výročí pádu komunistického režimu a vykročení do svobodné společnosti. Také v letošním roce chceme tento den připomenout zvoněním na kostelní zvony.

Také naše farnost si chce připomenou listopadové události roku 1989 a připojí se k této výzvě. Na věži kostela sv. Jakuba se proto rozezní zvon Jakub Maria ve věži jezuitské koleje se rozezní zvon Barbora.

Open post

Modlitba za svobodu a demokracii v naší vlasti

Naše republika si za několik dní bude připomínat výročí 17. listopadu. Pomodleme se opět z našich domovů, tentokrát za svobodu a demokracii v naší zemi.

Modlitební řetězec začne 16. 11. v 18:00 a končit bude 17. 11. v 18:00. K půlhodinovým službám je možné se zapisovat zde.  Modlit se samozřejmě může i ten, kdo se nezapíše.

Modlitba pak vyvrcholí mší svatou za svobodu a demokracii naší země, která bude sloužena on-line od 18 hodin z chrámu sv. Barbory.

 

Modlitba sv. Františka: 

Pane,
učiň mne nástrojem svého pokoje,
abych přinášel lásku, kde je nenávist,
odpuštění, kde je urážka,
jednotu, kde je nesvornost,
víru, kde je pochybnost,
naději, kde je zoufalství,
radost, kde je smutek,
světlo, kde je tma.

Pomoz mi,
abych netoužil po útěše, ale těšil,
po pochopení, ale chápal,
po lásce, ale miloval.

Vždyť kdo dává, ten dostane,
kdo odpouští, tomu se odpustí,
kdo umírá, vstane k životu.

Amen.

Pro tuto příležitost doporučujeme text Janova evangelia 18 a 19 kapitoly.

Open post

Dopis spoluobčanům ke dni 17. listopadu

V Kutné Hoře 12. listopadu 2020

Milí spoluobčané, obyvatelé Kutné Hory,

v minulých dvou letech farnost společně se studenty a učiteli kutnohorských středních škol připravovala oslavy 17. listopadu. Letos se, z pochopitelných důvodů, žádné shromáždění ani průvod k chrámu sv. Barbory konat nebude. Bude záležet na každém z nás, zda si najde čas se nad tímto svátkem zamyslet nebo zajde se svíčkou na některé z míst spojených s výročím.

Zamyslet se můžeme nejen nad historickými událostmi, ale i sami nad sebou. Žijeme sice ve svobodné společnosti, ale to ještě neznamená, že svobodní skutečně jsme. Možná jsme zajatci svých nezvládnutých emocí, hněvu, strachu, naštvanosti, ukřivděnosti. Možná jsme uvěznění v kleci nudy, zklamání, závislosti na mínění druhých. Možná si s úzkostí uvědomujeme, že jsme si příliš zvykli na životní úroveň, kterou patrně budeme muset v blízké době snižovat.

To nejhorší, co by nás však mohlo potkat, je žít v iluzi. Čím dříve se osvobodíme od falešných plánů a nereálných představ o budoucnosti, tím svobodněji a moudřeji budeme schopni rozhodovat o své přítomnosti i budoucnosti.

Velkým povzbuzením a inspirací nám mohou být mnozí vězni komunistického režimu. Mám na mysli ty, kteří přijali svůj nečekaný a nespravedlivý úděl, nepodlehli falešným zprávám a vnitřně zničujícím nadějím, navazovali nová přátelství, využívali čas k modlitbě, přemýšlení i vzdělávání. Chránili svá srdce před sžírající nenávistí a pocitem křivdy. Dodržovali v cele pevný řád, který je chránil před nudou, ale i před pohodlností ducha. Velkou posilou jim bylo vědomí podpory jejich blízkých a naděje, že vše jednou skončí.

Máme výhodu, že nás neomezuje vnější moc, ale „pouze“ nemoc. Není to zloba a lidské bezpráví, které nás uvěznily, ale pandemie, jaké se v dějinách čas od času objevují. Přesto i my musíme hledat nový řád každodenního života, radosti i způsoby prožívání vztahů, abychom tuto dobu nejen přežili, ale s užitkem prožili a stali se vnitřně silnějšími a svobodnějšími.

Přeji nám všem, abychom v této výzvě obstáli. A i když se letos nemůžeme sejít na náměstí ani v kostele, dovoluji si vás pozvat alespoň k virtuálnímu setkání. V úterý 17. listopadu, o svátku svobody a demokracie, se budu od 18:00 při mši svaté v chrámu sv. Barbory modlit za naši vlast a vnitřní svobodu nás všech. Můžete se ke mně přidat prostřednictvím online přenosu.

Všem vám žehnám

P. Jan Uhlíř

 

Open post

Farnost napekla pro zdravotníky

Zástupci farníků Římskokatolické farnosti  - arciděkanství Kutná Hora předali dne 12. listopadu paní Bc. Romaně Moučkové, hlavní sestře Nemocnice Kutná Hora, dobroty od věřících, které v rámci akce „Pečeme pro zdravotníky“ napekli farníci pro sestřičky a lékaře kutnohorské nemocnice.

Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora zorganizovala tento týden akci „Pečeme pro zdravotníky“. Do akce se zapojily všechny generace pekařů a pekařek kutnohorských farnosti, od farních babiček přes maminky, studenty a děti z Kutné Hory i širokého okolí.  Sešlo se velké množství rozmanitého pečiva - bábovky, vánočky, koláče, perníky. Některé i s milými vzkazy a pozdravy od dětí. Věříme, že napečené dobroty potěšily a posílily všechny zdravotníky nemocnice v jejich náročné práci. Všem, kdo se do akce zapojili, patří opravdu velký dík.

 

Pečeme pro zdravotníky

Chcete udělat radost a podpořit zdravotníky? Ve farnosti jsme přemýšleli, jak se zapojit a podpořit zdravotníky v době epidemie. Kutnohorské nemocnici jsme proto nabídli, že bychom zaměstnaným a unaveným sestřičkám upekli něco dobrého. Pokud se chcete také zapojit, máte chuť a čas, upečte prosím vánočku, bábovku, koláče.... cokoliv, co nepodléhá rychlé zkáze (nedoporučujeme krémové dorty a zákusky).

Upečené výrobky je možné nosit na arciděkanství v průběhu středy 11. 11. Pokud však kdokoliv z vás nemá možnost dopravy na arciděkanství, může kontaktovat Soňu Krejčovou, tel.: 732 653 055. Pečivo pak bude následující den odvezeno do nemocnice. Předem všem děkujeme!

Open post

Dopis P. Jana Uhlíře farníkům

Kutná Hora, 23. října 2020

 

Sestry a bratři v Kristu, milí farníci,

protože jsem byl covid pozitivní, měl jsem v úmyslu vám napsat o svých zkušenostech z karantény. Středečními nařízeními se však situace změnila a nyní vnímám, že je potřeba vám nabídnout více praktických informací či povzbuzení a osobní prožitky si nechat k případnému pozdějšímu sdílení.

Nová omezení se týkají i veřejného náboženského života. Nebudou tedy veřejné mše svaté ani adorace. To však neznamená, že bychom měli mít duchovní prázdniny. Naopak. Je třeba, abychom si uvědomili, že stále můžeme mnoho.

Především je čas, abyste se setkávali k modlitbě ve svých rodinách. Nezapomínejte, že i děti vnímají zvláštnost současné situace a potřebují vidět své rodiče, kteří sebe i nemocné svěřují s důvěrou a pokojem Pánu.

Milí manželé, nezůstávejte prosím pouze u modlitby s dětmi. Najděte odvahu se společně pomodlit alespoň Otčenáš. Využijte modlitbu i k tomu, abyste se navzájem svěřili se svými starostmi a obavami, které nejen tato situace přináší. Učte se nést břemena jedni druhých. V této době se, více než kdy jindy, musíme učit neřešit věci na vlastní pěst, ale s Bohem a se svými blízkými.

Vy, kdo žijete sami, nebojte se s někým domluvit a pomodlete se společně třeba po telefonu. Může jít o růženec, breviář nebo modlitbu vlastními slovy. Najděte odvahu a pozvěte druhé do společenství modlitby. I kdyby šlo jen o jednorázový pokus, stojí za to.

Připomínám, že k soukromé modlitbě je stále otevřen klášterní kostel (denně od 8:00 do 16:00).

Po domluvě s knězem je možné přistoupit ke svátosti smíření či individuálnímu svatému přijímání. Spoléhám na vaše moudré rozlišení ohledně četnosti využití této nabídky. J

Biskupové nás vybízejí k modlitbě růžence za zastavení pandemie v naší vlasti. Vezměme tuto výzvu vážně.

Zvláštní pozornost věnujte prosím slavení dne Páně, tedy neděle. Nebojte se sami vést bohoslužbu slova či slavnostnější modlitbu ve svých domácnostech. Pokud tak budete konat s touhou oslavit Pána, nemůžete nic pokazit. Samozřejmě, že každou neděli v 9:00 můžeme být duchovně spojeni i skrze online přenosy liturgie z chrámu sv. Barbory.

Myslím, že pro naše společenství je důležité udělat také něco společně a konkrétně. Zanedlouho bude státní svátek, výročí založení republiky. Je to podle mě vhodná příležitost vytvořit 24hodinový modlitební řetěz za naši zemi. Proto bych vás chtěl nyní pozvat i poprosit
o společnou modlitbu za naši vlast a lidi v ní žijící. Modleme se za nemocné, za představitele, kteří mají zodpovědnost, zdravotníky, za lidi osamocené a umírající, za naše rodiny i církev. Modleme se za sebe a prosme za odpuštění našich hříchů i duchovní obnovu naší země.

Modleme se, aby také skrze nás moc Boží lásky ničila zlobu hněvu, nenávisti, frustrace, beznaděje, strachu, rozdělení… Modlitba začne v úterý 27. října v 18:00 a vyvrcholí ve středu 28. října v 18:00 mší svatou, která bude z chrámu sv. Barbory přenášena online. Abychom o sobě vzájemně věděli, zapišme se k vybraným časům do tabulky, která je k dispozici na webu farnosti.

Blíží se dušičky. A je důležité i v těchto dnech zajít na hřbitovy. Každý rok býváme touto dobou vybízeni k získání plnomocných odpustků pro zemřelé. Jednou z podmínek je svátost smíření a přijetí Eucharistie v daný den, což letos nebude prakticky možné. Přesto můžeme našim drahým zemřelým na těchto místech vyprošovat mnohé milosti: jinak, ale vždy
s vděčností a důvěrou v Boží milosrdenství.

Asi si říkáte, že vybízím pouze k modlitbě. A máte pravdu. Jsem totiž přesvědčen, že to je ta první a nejdůležitější zbraň, kterou si jako křesťané musíme osvojit, abychom si v těchto dnech uchovávali nadhled, neztráceli pokoj v srdci, vnímali přítomnost Pána a hlavně byli schopni poznávat, jak konkrétně a smysluplně máme pomáhat. Ptejme se Pána, kde nás chce mít, kdo čeká na naši pomoc, telefon, peníze či slovo útěchy… Skrze všední události nám to pak Pán jistě jasně ukáže.

Neváhejte nás informovat o lidech v nemocnici. Jako duchovní máme stále přístup do nemocnice. Můžeme, tak třeba jen návštěvou, potěšit vaše sousedy či známé, kteří jsou v těchto místech bez osobního kontaktu s blízkými.

Mám ještě jednu starost. Chraňte si mysl i srdce od informací, které vnášejí do vašich životů zmatek a nepokoj. Které nám berou vnitřní sílu moudře a s nadhledem řešit obyčejné starosti, jichž nyní není vůbec málo. Pokud vás něco děsí a vnitřně ochromuje, hned to s důvěrou předložte Pánu v modlitbě a „Boží pokoj, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši“ (Fil 4,7).

Sestry a bratři, pokud byste cokoliv potřebovali, měli na srdci nějakou těžkost nebo se dostali do složité životní situace, neváhejte mě nebo otce Dmytra kontaktovat. Nebojte se, že nás budete obtěžovat. Jsme tu pro vás a nyní máme i dost času. Pamatujte, že je někdy větším hrdinstvím se o problém s druhým podělit, než ho osamoceně nést.

Na závěr bych vám všem, kteří jste na mě pamatovali v době mé nemoci, rád upřímně poděkoval. Moc si toho vážím a doufám, že vám vaši modlitbu a štědrost budu moci oplatit svou službou.

Žehná vám otec Jan

Open post

Výzva předsedy ČBK k dodržování aktuálních vládních nařízení

Drazí kněží a jáhnové, řeholnice a řeholníci, bratři a sestry v Kristu,

v posledních dnech se šíří názor, že omezení daná vládními nařízeními se nevztahují na bohoslužby, protože účast na bohoslužbě je výkon ústavou zaručeného práva podle listiny základních práv a svobod, která je součástí Ústavy České republiky.

Právní názory na tuto věc mohou být a jsou různé. Rozhodující by bylo vyjádření Ústavního soudu. Na plenárním zasedání ČBK konaném ve dnech 19. – 21. října 2020 na Svatém Hostýně jsme konstatovali v duchu vládních nařízení, že v současné době není bohužel možné se účastnit Eucharistie coby veřejné bohoslužby, tak jako za normálních okolností. Toto rozhodnutí bylo biskupy přijato kompetentně, se vší vahou hlasu pastýřů, kteří nesou odpovědnost za Boží lid. Při přijímání tohoto vládního opatření jsme jasně viděli úmysl zákonodárce, kterým je zamezit dalšímu šíření nemoci COVID-19 dočasným, avšak poměrně razantním omezením kontaktů mezi lidmi. I kdybychom přesto měli právo se scházet na bohoslužbách, není nutné toto právo využívat, neboť bychom jako křesťané měli být v této situaci především solidární, ohleduplní a měli bychom jít příkladem. Prosím, dodržujme tedy příslušná omezení.

Druhý vatikánský koncil pojednává v dokumentu Sacrosanctum concilium o různých podobách Kristovy přítomnosti v církvi. Vrcholem je bezesporu slavení Eucharistie, ale jsou i jiné způsoby, jak se s Pánem setkat: v Písmu, v modlitbě a slavení v rodinném kruhu a podobně. Prosím, dejme příklad celé společnosti tím, že s ní poneseme „tíhu dne i horko“ současné situace. Buďme ohleduplní a vždy připraveni pomoci. Nezapomínejme na modlitbu stejně jako na dobré skutky. Znovu si připomeňme, že modlitba růžence je mocným duchovním prostředkem, který je vždy k dispozici. Využívejme jej zvláště v situaci omezených možností účastnit se bohoslužby. Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20.00, ať sami či společně v rodinách. Další možností je modlitba liturgie hodin nebo duchovní četba Písma svatého.

Upozorňujeme na zvláštní papežské rozhodnutí ohledně mimořádných možností získávat odpustky pro zemřelé v měsíci listopadu, které je přílohou této výzvy.

Pán Vás provázej svým požehnáním a ochranou!

Za Českou biskupskou konferenci Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, předseda

Olomouc, 27. října 2020

 

Zdroj www.cirkev.cz

Open post

Výzva českých a moravských biskupů k současné situaci

Drazí věřící,

tak jak jsme se na vás obraceli na začátku první vlny pandemie, obracíme se na vás i nyní, v této nelehké době, kdy procházíme všichni další těžkou zkouškou. Řada našich rodinných příslušníků je nemocná nebo v karanténě a nemůžeme z důvodu nařízených protipandemických opatření navštěvovat své blízké. 

Protože není možné společně slavit Eucharistii, povzbuzujeme všechny kněze, aby stáli lidem nablízku, byli k dispozici pro individuální duchovní péči, zajistili otevření kostelů pro soukromou modlitbu všude, kde je to možné a byli k dispozici posloužit svátostmi jednotlivcům.

Všechny pak chceme ujistit o naší blízkosti v modlitbách, zvláště vás, které pandemie Covid-19 jakýmkoliv způsobem již postihla. V předvečer svátku sv. Jana Pavla II., který si sám musel projít zkouškou své těžké nemoci, ho prosíme, aby se za nás přimlouval. Připomínejme si stále jeho často opakovaná slova „Nebojte se!“. Jeho hluboké svědectví víry může pro nás být v této době příkladem a pamatujme, že Pán je stále s námi a nikdy nás neopustí. Jeho milost je silnější než pandemie.

Děkujeme a povzbuzujeme všechny, kteří se v této době rozhodli pomáhat. Především lékařům, sestrám, zdravotníkům, ale také duchovním, bohoslovcům, studentům a ostatním, kteří pečují nebo se osobně nasazují pro dobro a útěchu druhých.  

Spojujme se společně každý den ve 20.00 hodin v modlitbě svatého růžence a prosme Matku Boží, Pannu Marii, Pomocnici křesťanů, za ukončení pandemie koronaviru. Pamatujme také v modlitbách na lékaře, zdravotníky, nemocné, seniory, všechny osamělé, ty, kteří nesou břímě rozhodování a nezapomínejme ani na ty, kteří nás již předešli na věčnost. Buďme si s pomocí Boží vzájemně oporou.

Vaši čeští a moravští biskupové
21. října 2020, v předvečer svátku sv. Jana Pavla II.

 

Zdroj www.cirkev.cz

 

 

 

Open post

Možnost získat dušičkové odpustky

Z důvodu pandemie Covid-19 je možnost získat plnomocné odpustky pro zemřelé prodloužena na celý měsíc listopad. Úkony a podmínky jejich získání budou přizpůsobené tak, aby se zajistila bezpečnost věřících. Z pověření Svatého otce to umožnila formou dekretu Apoštolská penitenciárie, která tak vyšla vstříc žádostem biskupů z mnoha zemí světa postižených koronavirem.

 

Apoštolská penitenciárie s osobním pověřením papeže Františka stanovila, že je letos možné získat plnomocné odpustky po celý měsíc listopad. Tato možnost plnomocných odpustků, která obvykle platí pouze od 1. do 8. listopadu, byla nyní prodloužena na celý měsíc z důvodu pandemie Covid-19. V  České republice je tato možnost i týden před 1. listopadem, tj. letos již od 25.10 2020. Celkově lze tedy odpustky spojené s návštěvou hřbitova letos získat kterýchkoli osm dní od 25. 10. do 30. 11. dle vlastní volby. Podmínkami jsou:

v daný den

 • návštěva hřbitova,
 • modlitba za zesnulé,
 • modlitba na úmysl Svatého Otce,
 • vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu,
 • svaté přijímání;

a v okruhu těchto dní svátost smíření.

Odpustky spojené s návštěvou kostela, které je běžně možné získat 2. listopadu, lze letos získat kterýkoli den měsíce listopadu podle vlastní volby. Podmínkami jsou:

v daný den

 • návštěva kostela nebo kaple,
 • modlitba Otčenáš,
 • modlitba Věřím,
 • modlitba na úmysl Svatého Otce,
 • vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu,
 • svaté přijímání;

a v okruhu těchto dní svátost smíření.

Kromě toho senioři, nemocní a všichni, kteří z vážných důvodů nemohou opustit své bydliště kvůli omezením spojenými s pandemií, mohou získat odpustky na dálku. Stačí, pokud se v modlitbě spojí se společenstvím církve, zřeknou se jakéhokoliv hříchu a s úmyslem splnit, jakmile to bude možné, i další podmínky (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) a před obrazem Pána Ježíše nebo Panny Marie se pomodlí za zesnulé.

Touto modlitbou mohou být např. ranní chvály nebo nešpory z breviáře za zesnulé, růženec, Korunka k Božímu milosrdenství nebo jiné modlitby za zemřelé, které se věřící obvykle modlí, četba úryvku z Evangelia, který je součástí liturgie za zesnulé, nebo vykonání skutku milosrdenství spojeného s obětováním bolestí a útrap vlastního života Bohu.

Apoštolská penitenciárie v dekretu zároveň žádá, aby byli kněží k dispozici pro věřící v udělování svátostí smíření a svatého přijímání nemocným. Kardinál Piacenza a Mons. Nykiel připomínají platná nařízení v Nótě týkající se svátosti smíření v době pandemie z 19. března tohoto roku.

Závěrem jsou všichni kněží naléhavě vyzýváni, aby na svátek Vzpomínky za všechny věrné zemřelé sloužili třikrát za den mši.

Open post

Mše svaté zrušeny

Na základě usnesení vlády ČR je zakázán volný pohyb osob a shromažďování více jak dvou osob. Z tohoto důvodu jsou také zrušeny veřejné bohoslužby.

Kněží budou mše svaté sloužit soukromě, bez účasti lidu vždy na úmysly, na něž měly být slouženy veřejně.  

Posts navigation

1 2 3 4 5 6 7 8 20 21 22
Scroll to top