Open post

Stanovisko České biskupské konference k očkování proti covid-19

Česká biskupská konference (ČBK) vydává toto stanovisko v situaci pandemie nemoci covid-19, kdy se objevuje velké množství protichůdných tvrzení o očkování, z nichž některá jsou nepravdivá, překroucená nebo jsou součástí různých konspiračních teorií.

Vědci celého světa se v tomto roce spojili v nevídaném úsilí, aby vyvinuli pokud možno účinnou a bezpečnou vakcínu proti nemoci covid-19. Současně se však šíří pochybnosti o etice vývoje a výroby některých očkovacích látek, které jsou (domněle či skutečně) spojeny s použitím tkání pocházejících z potracených lidských plodů.

Toto znepokojení je oprávněné: „Lidský život je posvátný a nedotknutelný v kterémkoliv okamžiku své existence, tedy i v těch počátečních momentech, které předcházejí jeho narození,“ napsal svatý Jan Pavel II. v encyklice Evangelium vitae.1 Křesťanská tradice proto vždy odsuzovala (a stále odsuzuje) umělý potrat jako velké mravní zlo.2 Z tohoto důvodu také považuje využití buněk získaných při umělém potratu k lékařským účelům za nepřípustné.3

Očkovací látky proti covid-19 (i ostatním nemocem) lze vyrobit a testovat, aniž bychom nutně potřebovali materiál pocházející z lidských plodů. Na nich se na různých místech na světě usilovně pracuje. Současně ale bohužel platí, že většina vakcín, která bude u nás pravděpodobně během několika následujících měsíců dostupná, byla vyvinuta s pomocí eticky problematického materiálu.4

V Evropské unii se aktuálně (na konci prosince 2020) uvažuje o nasazení celkem sedmi vakcín proti covid-19.5

Některé výzkumné týmy a farmaceutické společnosti při vývoji vakcíny vůbec nepoužily buněčné kultury pocházející z potracených lidských plodů (CureVac), jiné je naopak při vývoji a/nebo výrobě očkovacích látek uplatnily (AstraZeneca, Janssen Pharmaceutica NV). V ostatních případech se na těchto buňkách jen testovala účinnost výsledné vakcíny a její způsob vývoje a výroby byl jinak morálně nezávadný (BioNtech-Pfizer, Moderna, NovaVax).6

Ne všechny vakcíny proti covid-19 jsou si tedy (z etického hlediska) rovny.

V této souvislosti je třeba připomenout zásadní vyjádření Papežské akademie pro život z let 2005 a 2017 a Kongregace pro nauku víry z roku 2008.7 Tyto dokumenty jasně rozlišují mezi morální zodpovědností vědců a producentů léčiv, kteří používají morálně problematický biologický materiál, a morální zodpovědností příjemců konkrétních vakcín. Pokud není k dispozici jiná vakcína a pokud existuje nebezpečí závažného ohrožení zdraví, je morálně přípustné dát se očkovat nebo očkovat jiné, a to i vakcínou vyvinutou s použitím buněk získaných morálně problematickým způsobem.8 Ke stejnému závěru dochází i nejnovější dokument Kongregace pro nauku víry z 21. prosince 2020, který dále upřesňuje, že se to týká i situace „v zemích, kde lékařům a pacientům nejsou eticky bezproblémové vakcíny k dispozici, nebo kde je jejich distribuce obtížnější kvůli speciálním podmínkám skladování a přepravy, nebo když jsou ve stejné zemi distribuovány různé typy vakcín, ale zdravotnické orgány neumožňují občanům vybrat si vakcínu k očkování“.9

Aby se předešlo veřejnému pohoršení, musí být jasné, že příjemce takové vakcíny nijak neschvaluje způsob, jak byla vyrobena, a podle svých možností též usiluje o to, aby byla v budoucnu dostupná morálně přijatelná alternativa.10

Každý člověk má povinnost pečovat o své zdraví, protože představuje vzácný Boží dar, jak o tom píše i Katechismus katolické církve v článku 2288. Prevence infekčních onemocnění je důležitou součástí ochrany života a zdraví, kdy nejde jen o nás, ale také o druhé lidi a o společné dobro.11

Co se týče obav o zdravotní bezpečnost vakcín, které pociťuje nemálo věřících rodičů, lékařů a jiných osob, je možné říci toto:12 Je jistě oprávněné žádat zodpovědné instituce a osoby o objasnění často kladených otázek, principů fungování vakcín i mechanismů kontroly jejich zdravotní neškodnosti. Současně je však třeba k alarmujícím zprávám na sociálních sítích a v jiných médiích přistupovat s kritickým úsudkem a ověřovat je u více nezávislých odborníků.13

Úkolem České biskupské konference není suplovat činnost vlády či Ministerstva zdravotnictví v této oblasti. Je však na místě rozptýlit největší obavy řady věřících a vnést do problematiky určité světlo.Proto chceme zopakovat: nechat se očkovat je morálně přípustné. Vakcinaci je třeba zvažovat nejen s ohledem na zdraví vlastní, ale i druhých lidí a na společné dobro. Při svém rozhodování tedy nemysleme jen na sebe, ale zvláště na nejzranitelnější spoluobčany, pro něž nakazit se nemocí covid-19 znamená být ohrožen nejen na zdraví, ale též na životě.

Na druhou stranu nelze nikoho diskriminovat kvůli rozhodnutí nenechat se očkovat. „Očkování obvykle není morální povinnost, a proto musí být dobrovolné.“14 V takovém případě však člověk musí zodpovědným způsobem udělat vše potřebné pro to, aby případně nenakazil druhé, zvláště ty, kteří ze zdravotních a jiných důvodů nemohou být očkováni.15

Svatý Pavel VI. při jedné příležitosti připomněl, že o žádné otázce týkající se člověka „nelze uvažovat jen v částečných perspektivách ať biologických [či] psychologických. [...] Je nezbytné brát v úvahu celého člověka a celé poslání, k němuž je povolán, tedy [...] též hlediska nadpřirozená a věčná“16.

My křesťané máme být pro celou společnost svědky naděje v moc Kristova vzkříšení. Zdraví i lidský život je jistě velkou hodnotou – ale tou nejvyšší je vykoupení a věčná spása člověka. Proto nezapomínejme na útěchu a posilu plynoucí z Eucharistie, milost svátosti smíření a pomazání nemocných a hojné Boží dary, které si můžeme vyprosit na přímluvu svatého Josefa během tohoto mimořádného roku. Buďme připraveni kterýkoli den potkat tváří v tvář toho, který je Cesta, Pravda a Život – a především největší láska našeho srdce.

Olomouc, 22. prosince 2020

Mons. Antonín Basler, biskup zodpovědný v ČBK za oblast bioetiky

 

Převzato z www.cirkev.cz

[1] Evangelium vitae, 61.
[2] Srov. tamtéž.
[3] Kongregace pro nauku víry, Instrukce Dignitas personae, 34-35.
[4] Při jejich vývoji či testování se používají tzv. fetální buněčné linie označované HEK 293 a PER.C6. Ty vznikly odebráním buněk z těla dvou plodů uměle potracených v roce 1972 a 1985. Tyto buňky se mohou množit donekonečna a slouží dodnes pro řadu vědeckých a lékařských účelů. Výroba očkovacích látek proti covid-19 tak nebyla spojena s provedením nových potratů. Vakcíny samotné také neobsahují žádné buňky plodu.
[5] Od společností: AstraZeneca, BioNtech-Pfizer, CureVac, Janssen Pharmaceutica NV, Moderna, NovaVax a Sanofi-GSK (vývoj této poslední vakcíny provázejí problémy a její zavedení se opozdí) (https://ec.europa.eu/ commission/presscorner/detail/en/ip_20_2305).
[6] Pro přehled viz https://lozierinstitute.org/update-covid-19-vaccine-candidates-and-abortion-derived-cell-lines/ (stav k 14. 12. 2020). U preparátu Sanofi-GSK potřebné informace zatím chybí.
[7] Papežská akademie pro život, Morální úvahy ohledně vakcín připravených z buněk získaných z potracených lidských plodů (5. 6. 2005) a Komentář k používání vakcín (31. 7. 2017); Kongregace pro nauku víry, Instrukce Dignitas personae (8. 9. 2008), 35. Český překlad těchto dokumentů je v Příloze.
[8] To samé platí například i pro vakcínu proti zarděnkám, kde neexistuje morálně bezproblémová náhrada.
[9] Kongregace pro nauku víry, Vysvětlující poznámka ohledně morálnosti používání některých vakcín proti covid-19 (21. 12. 2020), 2. Český překlad dokumentu je v Příloze.
[10] Srov. tamtéž, 3 a 4.
[11] Srov. tamtéž, 5.
[12] Výše zmiňovaný dokument správně poznamenává, že hodnocení bezpečnosti a účinnosti vakcín je „eticky relevantní a nezbytné“, ale že „je odpovědností vědců v biomedicíně a lékových agentur“ (tamtéž, úvodní část).
[13] Příkladem takové nepravdivé informace je domněnka, že vakcína proti covid-19 může u žen způsobovat neplodnost.
[14] Srov. tamtéž, 5.
[15] Srov. tamtéž.
[16] Humanae vitae, 7.

Open post

Formační setkání pro lektory

U příležitosti Neděle Božího slova, kterou papež František ustanovil na 3. neděli v liturgickém mezidobí (24. ledna) zveme ty, kdo při liturgii slouží čtením Božího slova na on-line formační setkání lektorů, které se uskuteční ve čtvrtek 21. ledna ve 20:00 přes zoom a youtube. Smyslem setkání je lépe porozumět významu Božího slova při liturgii, připomenout si praktické úkoly lektora a sdílet vlastní zkušenosti ze služby.

Více na www.liturgie.cz

Open post

Tříkrálová sbírka

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci a opatřením PES 5 tři králové nemohou vyrazit na koledu do ulic. Tříkrálovou sbírku však můžete podpořit návštěvou online koledy na tříkrálovém webu a darem do online kasičky, nebo přispět do pokladničky v domluvených místech v našem regionu. Pokladnička je umístěna také v chrámu sv. Barbory, který je možné navštívit před bohoslužbou nebo těsně po ní.

Pomůžete i darem na účet Tříkrálové sbírky 66008822/0800 s variabilním symbolem pro kutnohorskou charitu 77705011 nebo rychlou platbou přes QR kód.

 

K+M+B 2021?
Požehnání domů obvykle konají koledníci v průběhu tříkrálové sbírky. Na stolcích v kostele Matky Boží Na Náměti a v chrámu sv. Barbory vždy před nebo po skončení bohoslužby jsou k dispozici posvěcené křídy. V klášterním kostele v Poděbradově ulici denně 8.00 – 16.00.

Open post

Předvánoční svátost smíření

Příležitost ke svátosti smíření určená především pro rodiny s dětmi bude v pátek 18. 12. od 17:00 do 18:00 v kostele Matky Boží na Náměti, kde bude zpovídat P. Jan Uhlíř.

Rozšířená možnost svátosti smíření bude v neděli 20. 12. od 14:00 do 16:00 v kostele Matky Boží na Náměti. Zpovídat bude P. Jan Uhlíř, P. Pavel Tobek a P. Damián Vrchovský.

Dále je možné využít možnost přede mší svatou v úterý 22. 12. od 16:30 do 17:00 v kostele Matky Boží a ve středu 23. 12. od 17.00 do 18:00 v chrámu sv. Barbory, kde bude k dispozici P. Jan Uhlíř. Pokud bude třeba je možné využít čas také bezprostředně po mši svaté.

 

Open post

Adventní úkoly pro děti

Milé děti,

rok se s rokem sešel a už tu máme zase Advent. Čas, kdy se těšíme a připravujeme na Vánoce. Protože je letos všechno trochu jiné, máme pro vás také trochu jinou přípravu. Pokud budete chtít, můžete se s námi pustit do plnění adventních úkolů. Každý adventní týden zde najdete jeden úkol, který po jeho splnění zašlete na mail patricie.koubska@khfarnost.cz a ona vám za něj pak obratem pošle vystřihovánku se skládankou. Tu doma vystřihnete a složíte a poté přinesete v neděli do kostela, kde na ně bude čekat nejprve koš a později už i vánoční strom, který vaše krásné skládanky v průběhu Adventu ozdobí a stanou se tak součástí vánoční výzdoby.

Těšíme se, že se vám aktivity budou líbit, zpestří vaše čekání a také třeba trochu i zkrášlí vaše srdce, protože právě tak jsou zamýšlena:).

Úkol na čtvrtý adventní týden:
Štědrý den je už za  dveřmi a protože je poslední adventní týden jen docela krátký, tak už zůstaneme bez úkolu. Ale na Štědrý den vyražte do chrámu sv. Barbory podívat se do kostela na jehličky s narozeným Ježíškem a pro ty z vás, kteří se do plnění úkolů zapojili a přinesli vlastnoručně vyrobené ozdoby, Ježíšek něco připravil... Tak až tam budete, zeptejte se pana faráře:)

 

Úkol na třetí adventní týden:

Milé děti, další týden utekl jako voda a vy se už jistě nemůžete dočkat. V neděli nám svatý Jan Křtitel opět připomínal, že se máme připravovat na příchod Pána Ježíše. Ale také se máme radovat, a to neustále, k tomu nás zase vybízí svatý Pavel. A tak pojďme takovou radost někomu tento týden udělat.  Vezměte čtvrtku nebo jen papír a namalujte malé přáníčko, třeba jen s hvězdičkou nebo srdíčkové a někomu je pošlete nebo odneste do schránky. Třeba vaší babičce, ale třeba také můžete to přáníčko hodit nějaké vaší sousedce nebo osamělé paní či pánovi v ulici. Uvidíte, jakou radost to přinese. Ale nezapomeňte je předtím nejprve vyfotit a poslat sem k nám na faru:) Těšíme se!

 

 

Úkol na druhý adventní týden:

Milé děti, tuto neděli jsme byli vyzváni svatým Janem Křtitelem, abychom připravili cestu Pánu a narovnali mu stezky. Jak se ale dá připravit a narovnat cesta? Možná byl u vás na konci minulého týdne na návštěvě svatý Mikuláš. Vzpomenete si, jak jste se chystali na jeho příchod? Určitě jste si pěkně uklidili hračky, naučili se básničku a také jste se snažily celý den nezlobit. Právě tak jste mu připravili cestu, protože když pak přišel, měl z vás velkou radost a mohl vás obdarovat. Zkuste tento týden tedy podobně připravit svá srdce na příchod Pána Ježíše, můžete k tomu použít třeba tu modlitbu, kterou jste dostali od svatého Mikuláše. Aspoň jeden večer si zapalte svíčku a pomodlete se ji společně s rodiči. A pak už jen nezapomeňte poslat fotku!

 

 

Úkol na první adventní týden:

Každý z nás se na Vánoce těší: zdobíme své domovy, rozsvěcíme adventní světýlka, pečeme cukroví, uklízíme. Všude je zkrátka spoustu práce, každý se honí, aby vše stihl. A přitom nám teď v neděli Pán Ježíš řekl, že je nejdůležitější zůstat bdělí, protože nikdy nevíme, v který den On opravdu přijde. Jinými slovy, že se vždy máme soustředit na to podstatné a to je On a naše vzájemné vztahy. Takže, milé děti, váš první úkol spočívá v tom, že jeden večer nebo jedno ráno překvapíte své rodiče a slavnostně prostřete stůl k večeři nebo snídani. Kdo to zvládne, může uvařit třeba i čaj, poskládat ubrousky nebo vyrobit jmenovky. Dejte si záležet, společné jídlo je obrazem hostiny v nebeském království. Uvidíte, že když je hezky prostřeno a připraveno, jsou všichni hned milejší. Možná budete sami překvapeni, jakou radost tím svým rodičům uděláte:) Potom už jen vezměte telefon, vyfoťte to a pošlete mailem k nám do farní kanceláře. Nebo poproste maminku, aby to vyfotila a poslala ona.  A pak už si jen užívejte krásné společné chvíle. Za odměnu od nás dostanete skládanku vánoční ozdoby. Tak ať se vám to hezky vydaří!

Open post

Advent jako příležitost k obnově manželství

U ohně se vyprávěly příběhy plné radosti i smutku, vážnosti i humoru, inspirace z toho, co fungovalo nebo naopak toho, co nefungovalo. Cílem příběhů bylo naučit se dělat něco jinak, ve smola smyslu nově, nebo oprášit známé, nicméně nepoužívané.

Zveme vás k virtuálnímu posezení u tepla našeho rodinného krbu. Nabídneme ode všeho trochu. Budeme se sdílet s tím, co nám funguje, kde klopýtáme, z čeho se radujeme, co nás stále ještě (po 20 letech manželství) zarmoutí. Můžete si odnést inspiraci, povzbuzení, nové myšlenky, zasmát se.

A ke komu to vlastně půjdete na návštěvu? Petr a Irena Smékalovi, věřící, manželé 20 let, rodiče 5 dětí, spolu pracují v soukromé manželské poradně. Oba mají letitou praxi v oblasti poradenství a seminářů pro manžele. Spolupracují s Centry pro rodinu, NF Credo, YMCA. Jako supervizoři spolupracují s mnoha sociálními zařízeními. A jsou stále na cestě ...

Pro spuštění videa klikněte zde.

Manželský adventní kalendář ke stažení zde.

 

Posts navigation

1 2 3 4 5 6 7 20 21 22
Scroll to top