Open post

Betlém v chrámu sv. Barbory

Betlém bude letos kvůli probíhajícím opravám interiéru kostela sv. Jakuba umístěn v chrámu sv. Barbory. Vzhledem protiepidemickým vládním nařízením bude provoz chrámu sv. Barbory omezen. Jak bude možné chrám navštívit během doby vánoční a jak budou probíhat vánoční bohoslužby farnost zveřejní v pondělí 21. 12. 2020.

Open post

Roráty

Rorátní mše svaté v chrámu sv. Barbory budou tradičně každou adventní neděli vždy v 7 hodin.

Roráty především pro rodiny s dětmi budou během adventu ve čtvrtek od 7 hodin v kostele Matky Boží na Náměti.

 

Roráty jsou liturgicko – hudební formou ranní mariánské mše svaté, která se koná v adventní době. Název je odvozen od vstupního zpěvu (Introitus) čtvrté neděle adventní, který začíná slovy: "Rorate coeli desuper" (Rosu dejte shůry). Původ rorátů sahá až do doby vlády Karla IV., jenž zavedl celoroční praxi votivních mší k Panně Marii. K těmto mším se připojila tradice liturgického zpěvu, jež svého vrcholu dosáhla v 16. století.

Časně ráno pořádané rorátní mše svaté doprovázené nádhernými liturgickými zpěvy se u nás před koncilní obnovou konaly denně v průběhu celého adventu prakticky ve všech farních kostelích. Přestože žádný jiný národ nemá tak bohatě rozvinutou rorátní tradici, ve druhé polovině 20. století u nás zájem o roráty prudce opadl. V poslední době však probíhají snahy o obnovu této tradice.

Open post

Výstava Člověk a víra

Výstava velkoformátových fotografií společenství Člověk a víra se koná v chrámu sv. Barbory. Výstava je umístěna na jedné z empor chrámu. Velkoformátové fotografie zachycují prožívání víry během církevních obřadů. Fotografický spolek Člověk a Víra pořádá každoročně výstavy nejlepších prací v kostelech po celé České republice, nyní expozice křesťanských fotografií zavítala i do Kutné Hory. Výstava bude k vidění do ledna 2021.

diecézní výstava 2019 Kutná Hora

Open post

Pečení cukroví pro pečovatele

Chcete udělat před Vánoci radost a někomu pomoci? Tentokrát chceme pomoc směřovat k pečovatelům v domovech pro seniory.  Pokud se chcete také zapojit a máte čas, upečte jakýkoliv druh cukroví, které nepodléhá rychlé zkáze. Upečené výrobky je možné nosit na arciděkanství do 9. prosince. Pak jednotlivé druhy nabalíme do krabiček a předáme. Více informací může poskytnout koordinátorka Soňa Krejčová na telefonu 732 653 055. Předem všem děkujeme!

 

Open post

Adventní duchovní obnova farnosti online

Adventní duchovní obnova farnosti bude zahájena mší svatou v chrámu sv. Barbory v pátek 4. prosince v 18:00. Promluvu bude mít P. Pavel Tobek. Mše svatá bude přenášena online zde.

 

Na mši svatou naváže čtyřiadvacetihodinový řetěz modliteb za farní společenství a na úmysly farníků. Potrvá od pátečních 19:00 do sobotních 19:00. Ke konkrétnímu času modlitby je možné se zapsat do tabulky zde.

 

Přednášky P. Pavla Tobka k adventní obnově s tématy: Advent – vtělení a Maria – naděje, smíření a pokoj.

Přednáška ADVENT k poslechu zde.

Promluva ze mše svaté na svátek sv. Barbory k poslechu zde. (čas od 33 minuty)

Přednáška MARIA k poslechu zde.

 

Tichá adorace v kostele Matky Boží na Náměti bude od 13:00 do 15:00.

 

 

 

 

Open post

Pravoslavná liturgie v kostele Nejsvětější Trojice

Pražská pravoslavná eparchie se obrátila na Římskokatolickou farnost - arciděkanství Kutná Hora s prosbou o zapůjčení kostela Nejsvětější Trojice v Kutné Hoře pro konání pravoslavné liturgie. Farnost se  souhlasem královéhradeckého biskupa Mons. Jana Vokála umožnila, aby zde od 1. 12. 2020 působila filiální pravoslavná církevní obec v Kutné Hoře.

Kostel je uzpůsoben pro konání pravoslavné liturgie (s mobilním ikonostasem). I na dále ho bude možné využívat pro konání tradičních akcí jako je poutní mše svatá, koncerty apod.

Pravoslavné bohoslužby se může zúčastnit kdokoliv, kdo má zájem se k této liturgii připojit. Bohoslužby se zde budou konat vždy v neděli v 9:30. Duchovním správcem této filiální pravoslavné církevní obce Kutná Hora je otec Marek Maxim Švancara.

Open post

Restaurování kopule v klášteře sv. Voršily

Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora, vlastník kláštera sv. Voršily, nechala zrestaurovat freskovou výmalbu kopule centrálního schodiště a repasovat okna objektu v Poděbradově ulici. Schodiště je nyní součástí prostor užívaných Církevním gymnáziem v Kutné Hoře.

Tento klášter byl postaven v letech 1733 – 1743 podle projektu K. I. Dienzenhofera z nadace Eleonory a Maxmiliány Trautmannsdorfových. Původní projekt však nebyl v plné šíři realizován, byla vybudována pouze dvě křídla bez centrálního kostela v rajském dvoře. Ten byl nově postaven na jižní straně kláštera se vstupem z Poděbradovy ulice až v letech 1898 – 1901 v neobarokním stylu podle plánů B. Ohmanna.

Malba na kopuli centrálního eliptického schodiště od neznámého autora vyobrazuje vidění sv. Angely Merici (1474 – 1540), italské zakladatelky řádu sv. Voršily: dlouhé schodiště spojující zemi s nebem, na němž viděla mladé dívky a vnímala hlas, který ji vyzýval, aby se věnovala výchově děvčat. Toto vidění sv. Angelu nasměrovalo k pozdějšímu založení nového řeholního společenství. Hned kolem sebe začala shromažďovat děvčata, která učila různým potřebným pracím pro život a zároveň je učila poznávat a milovat Boha.

Malba na kopuli schodiště byla během doby totality značně poškozena zatékáním a druhotnými úpravami. Nacházela se v havarijním stavu a hrozilo odpadnutí některých částí. Malba je nedílnou součástí památky a jejím dalším poškozením či dokonce ztrátou by došlo k výraznému narušení památkových, výtvarných i historických hodnot tohoto objektu.

Restaurování spolu s repasí oken v uliční části kláštera probíhalo v průběhu roku 2020v celkové hodnotě cca 3 mil. Kč. Pro obnovu byly využity zdroje IROP s vlastním podílem farnosti.

 

 

Původní plány na stavbu kláštera:

Open post

Jak pokračuje obnova kostela sv. Jakuba

V současné době se největší objem prací odehrává v nejvyšších místech interiéru – přímo pod klenbami. V presbytáři budou zajištěna klenební žebra a dojde k vybourání jejich nadezdívek. Ty budou nahrazeny plombami z kamene, které pomohou posílit statickou funkci žeber. Jednotlivé kápě (klenební pole) v těchto místech rozebírány nebudou. V místě statických poruch dojde k citlivému odstranění omítek, vyspárování zdiva a novému omítnutí.

Nad barokními varhanami byla dokončena podpůrná tesařská výdřeva pro podchycení žeber a kápí klenby. V posledních dnech bylo zahájeno rozebírání kápí. Je prováděno shora, postupuje se po jednotlivých řádcích zdiva kolem dokola. Rozebírání se provádí z půdy, kde se také uskladňuje materiál pro zpětnou montáž.

Na klenbě nad Charvátovskou kruchtou se dokončuje restaurování nástěnných maleb. Převážně se jedná o fragmenty erbů s dekorativní výzdobou.

 

V severní věži pokračují práce na restaurování kamene a omítek. V exteriéru na jižní straně lodi kostela probíhá výměna degradovaného kamene, restaurování a dílčí výměna kružeb oken, obnova mříží, restaurování vitráží, statické zajištění trhlin v obvodovém zdivu. Na presbytáři bude cihelná nadezdívka římsy téměř kompletně vyměněna za kamenné prvky. V půdě trojlodí dochází ke statickému zajištění zdiva táhly.

V rámci obnovy jižní fasády bylo objeveno zazděné okno. Nachází se v místech sakristie a pokladnice. Po odkrytí části zazdívky ve vrcholu okna byly objeveny zbytky původních kružeb, ze kterých je patrné, že místo bylo poškozeno požárem. Momentálně uvažujeme o odkrytí celého okna a jeho citlivé prezentaci v exteriéru kostela. Zevnitř okno zůstane zazděné.

Více fotografií k probíhající opravě naleznete zde.

Open post

Zvonění kostelních zvonů 17. listopadu

Generální sekretář České biskupské konference P. Stanislav Přibyl vyzval farnosti v České republice, aby se v úterý 17. listopadu v 17 hodin a 11 minut jako připomínka na listopadové události v roce 1989 rozezněly kostelní zvony. Za několik dnů si připomeneme 31. výročí pádu komunistického režimu a vykročení do svobodné společnosti. Také v letošním roce chceme tento den připomenout zvoněním na kostelní zvony.

Také naše farnost si chce připomenou listopadové události roku 1989 a připojí se k této výzvě. Na věži kostela sv. Jakuba se proto rozezní zvon Jakub Maria ve věži jezuitské koleje se rozezní zvon Barbora.

Posts navigation

1 2 3 4 5 6 7 20 21 22
Scroll to top