Open post

Slavnost Těla a Krve Páně v chrámu sv. Barbory

V neděli 11. 6. v 9:00 se v chrámu sv. Barbory koná slavnost Těla a Krve Páně. Po ní bude následovat tradiční eucharistické procesí. Zveme děti k účasti v Eucharistickém průvodu.

Slavnost Těla a krve Páně (dříve nazývaná „Božího těla“) se v katolické církvi slaví ve čtvrtek (nebo v neděli) po slavnosti Nejsvětější Trojice. Svátek zavedl v roce 1264 papež Urban IV. Roku 1314 byl potvrzen Klementem V. V celé církvi se zvyk putovat v procesí s Nejsvětější svátostí rozšířil od 15. století.

 

Open post

Poutní mše svatá v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně

Součástí kláštera sv. Voršily v Kutné Hoře je kostel zasvěcený Nejsvětějšímu Srdci Páně. Poutní mše svatá v tomto kostele bude v pátek 16. 6. v 18:00.

 

Úcta k Božskému Srdci Páně: 

Svaté Markétě Marii Alacoque (1648 – 1690), sestře kláštera Navštívení v Paray-le-Monial, se Nejsvětější Srdce Ježíšovo zjevilo poprvé v roce 1673 jako živé Srdce v Ježíšově těle a symbolizovalo Ježíšovu lásku k lidem. Dne 16. června 1675 se jí zjevilo Srdce Ježíšovo hořící láskou, lásku zneuznanou, která žádá opětování. Poslední velké zjevení proběhlo 2. července 1688. Zjevení v Paray-le-Monial vtiskla pobožnosti k Božskému Srdci specifický ráz smírného uctívání, zvláště v pátek na konci oktávu po slavnosti Těla a krve Páně (po druhé neděli po Seslání Ducha svatého). Svatá Markéta s pomocí svého duchovního vůdce jezuity Claude La Colombiera (1641 – 1682) se věnovala šíření úcty k Božskému Srdci. Jejich snahu podporovala řada významných osobností, např. v roce 1697 se na papeže Inocence XIII. obrátila anglická královna s prosbou, aby schválil svátek k poctě Božského Srdce pro celou církev, avšak pro odpor Kongregace ritu k tomu tehdy nedošlo.

Přislíbení pro ctitele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova obdržela Markéta Marie a popsala je v svých zápiscích. Z nich se časem ustálilo a rozšířilo dvanáct zaslíbení:

1. Ctitelům svého Srdce dám všechny milosti potřebné jejich stavu.

2. Rodinám, v nichž bude mé Srdce uctíváno, dám ducha jednoty, aby žily v pokoji a míru.

3. Trpícím bude mé Srdce útěchou.

4. Stanu se jim bezpečným útočištěm v životě a zejména v hodině smrti.

5. Všem poskytnu skrze tuto pobožnost pomoc a požehnání při každé činnosti konané s láskou.

6. Hříšníci najdou v mém Srdci nevyčerpatelný pramen milosrdenství.

7. Duše vlažné se stanou horlivými.

8. Horliví dosáhnou brzy dokonalosti.

9. Požehnám také domy, kde bude vystaven a uctíván obraz mého Nejsvětějšího Srdce.

10. Těm, kteří ve vroucí zbožnosti pracují na spáse duší dám milost, že budou obracet i nejzatvrzelejší hříšníky.

11. Šiřitelé úcty k mému Nejsvětějšímu Srdci zůstanou v něm zapsáni.

12. Těm, kteří po devět měsíců každý první pátek přistoupí ke sv. přijímání, dám milost vytrvání a šťastnou smrt po přijetí svatých svátostí.

 

 

Open post

Noc kostelů

KOSTEL SV. JAKUBA, KUTNÁ HORA
16:50-17:00 | Hlas zvonů nad městem zní
17:00-17:45 | Mše svatá za město Kutná Hora a za návštěvníky Noci kostelů
18:00-18:20 | Výklad a meditace obrazu Nejsvětější Trojice od Petra Brandla. Prohlídka s výkladem Marie Slavotínkové.
18:30-18:50 | Výklad a meditace obrazu Nejsvětější Trojice od Petra Brandla. Prohlídka s výkladem Marie Slavotínkové.
19:00-20:00 | Co se používá při liturgii? Výstava v prostorách sakristie.
20:00-20:45 | Modlitba Taizé se scholou KUSCH
21:00-22:00 | Ticho kostela promlouvá. Individuální prohlídka kostela, příležitost ke ztišení, meditaci, modlitbě.

CHRÁM SV. BARBORY, KUTNÁ HORA
19:30-20:30 | Procházka chrámem s našimi průvodci. Chcete se dozvědět víc, než je kde napsáno? Vybereme nejzajímavější části chrámu, dozvíte se o symbolice chrámu i dobových souvislostech.
20:30-22:00 | Objevte chrám sv. Barbory za zvuku hudby. Projděte se, posaďte se, vnímejte krásu chrámu za zvuku hudby. Zdržte se v chrámu, jak dlouho chcete. Varhany rozezní varhaník Viktor Darebný a občas uslyšíte i jeho hudební přátele Jana Drahotu (violoncello) a Vojtěcha Hylského (trubka).

KOSTEL PANNY MARIE NA NÁMĚTI, KUTNÁ HORA
17:00-18:00 | BRASS ANSAMBL GB. Koncert duchovní hudby.
19:00-20:00 | Kostel Panny Marie Na Náměti a výtvarné umění. Komentovaná „procházka“ duchovním prostorem s výkladem Ondřeje Holého.
20:00-22:00 | Ticho kostela promlouvá. Individuální prohlídka kostela, příležitost ke ztišení, meditaci, modlitbě.

KAPLE BOŽÍHO TĚLA, KUTNÁ HORA
18:00-19:00 | Písně Antonína Dvořáka a Luboše Sluky. Uršula Heřmánková (soprán), Jiří Vaníček (baryton), Martin Levický (klavír).
19:00-22:30 | Prostor pro ztišení a modlitbu, zapálení svíčky a vhození osobní modlitby do džbánu

KATEDRÁLA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE A SV. JANA KŘTITELE, KUTNÁ HORA-SEDLEC
18:00-21:00 | Santiniho program pro děti. Skládání dlažby z dřevěných kostek, pracovní listy s úkoly.
19:00-20:30 | Historie, architektura a umění s Karlem Vopařilem. Komentovaná prohlídka katedrály.
21:00-21:45 | Modlitba v duchu Taizé

KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE, KUTNÁ HORA
17:00-19:00 | Volná diskuze s pravoslavným duchovním, otcem Maximem, nejen o pravoslaví

KOSTEL SV. JANA NEPOMUCKÉHO, KUTNÁ HORA
19:00 | Duo Arcos. Jitka Malczyk (housle), Vojtěch Nejedlý (violoncello).
21:00 | Duo Arcos. Jitka Malczyk (housle), Vojtěch Nejedlý (violoncello).

KAPLE SV. VÁCLAVA VE VLAŠSKÉM DVOŘE, KUTNÁ HORA
19:00-22:00 | Komentovaná prohlídka při svíčkách. Prohlídky probíhají v půlhodinových intervalech.

MODLITEBNA CÍRKVE ČS. HUSITSKÉ (BÝV. SYNAGOGA), KUTNÁ HORA, SMÍŠKOVA ULICE
18:00-19:00 | Úvodní slovo, historie církve, služba žen v církvi
19:00-20:00 | Blok křesťanských songů a čteného slova
20:00-21:00 | Individuální prohlídka modlitebny a výstavy Dějiny židů v Kutné Hoře

KOSTEL ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ, KUTNÁ HORA, ULICE JIŘÍHO Z PODĚBRAD
18:00 | Slavnostní fanfáry dechového sdružení Consonare
19:00 | Prozpěvování před kostelem
20:00-22:00 | Ticho kostela promlouvá. Individuální prohlídka kostela, příležitost ke ztišení, meditaci, modlitbě.

MODLITEBNA SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ, KUTNÁ HORA, MASARYKOVA ULICE
18:00-22:00 | Kavárna s občerstvením
20:00-21:00 | Vystoupení chválící skupiny Stopthesin

KOSTEL SV. VAVŘINCE, CÍRKVICE
18:00-20:00 | Ticho kostela promlouvá. Individuální prohlídka kostela, příležitost ke ztišení, meditaci, modlitbě.

KOSTEL SV. ONDŘEJE, CHLÍSTOVICE
18:00 | Zvonění na zvon z dílny Ondřeje Ptáčka
18:30 | Večerní zastavení s barokní hudbou
19:15 | Komentovaná prohlídka interiéru a věže kostela. S výkladem Kateřiny Strnadové
20:00 | Ticho kostela promlouvá. Individuální prohlídka kostela, příležitost ke ztišení, meditaci, modlitbě.

KOSTEL SV. JAKUBA, JAKUB
19:00-20:00    Ticho kostela promlouvá. Individuální prohlídka kostela, příležitost ke ztišení, meditaci, modlitbě.
20:00-21:00    Koncert folkové kapely Jetojedno

KOSTEL SV. VAVŘINCE, KAŇK
18:00-19:00 | Hudební vystoupení žáků ZUŠ Kutná Hora ze třídy Lenky Drahotové
19:00-20:00 | Ticho kostela promlouvá. Individuální prohlídka kostela, příležitost ke ztišení, meditaci, modlitbě.

KOSTEL SV. JANA KŘTITELE, KLUKY
17:30-18:00 | Ticho kostela promlouvá. Individuální prohlídka kostela, příležitost ke ztišení, meditaci, modlitbě.
18:00-18:05 | Slavnostní zvonění – hlas starého zvonu
18:15-18:45 | Komentovaná prohlídka kostela a povídání o sv. Janu Křtiteli
18:45-19:00 | Komentovaná prohlídka kostelní věže a náhrobních kamenů
19:00-19:15 | Čtení z Bible o sv. Janu Křtiteli, zpěvy s Lucií

KOSTEL SV. BONIFÁCE, LOCHY
19:00-22:00 | Historie kostela a místa

ZÁMECKÁ KAPLE SV. FLORIÁNA, HRABĚŠÍN
17:00-19:00 | Prohlídka kaple, příležitost k meditaci za doprovodu liturgické hudby

KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE, STARKOČ
17:00-18:00 | Prohlídka kostela
18:00-19:00 | Hudební vystoupení Anežky Mejzrové & Random Band. Random Band tvoří Roman Čermák, Jiří Uher, Vojta Emmer.
19:00-20:00 | Ticho kostela promlouvá. Individuální prohlídka kostela, příležitost ke ztišení, meditaci, modlitbě.

KAPLE NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ, DOLANY U ČERVENÝCH PEČEK
18:00-19:30 | Setkání u kapličky – prohlídka, povídání o historii, stavbě, zpěv s kytarou. Program pro děti – písničky, soutěže, hry, malování.

 

 

Open post

Poutní mše svatá v kostele Nejsvětější Trojice

Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora srdečně zve na poutní mši svatou v kostele Nejsvětější Trojice v Kutné Hoře dne 3. 6. v 18 hodin.

Svátek Nejsvětější Trojice připomíná ústřední křesťanskou nauku o Bohu, který je Láska, a který existuje ve společenství tří osob: Bůh - Otec, Bůh - Syn (Ježíš Kristus) a Bůh - Duch svatý. Nejsvětější Trojice se slaví první neděli po Svatodušních svátcích (Letnicích).

 

Open post

Žehnání křížků ve farnosti Bykáň

Naši předkové se u křížů zastavovali, modlili se. Konali procesí, žehnali polím, prosili o déšť a Boží požehnání. Také v dnešní době by kříže měly být posilou v naší víře, v našem vztahu k Bohu i v jednání s druhými lidmi. Díky obci Černíny, která nechala opravit či zrestaurovat křížky a Boží muka, se na těchto místech můžeme zastavit a pamatovat na naše úmysly. Všichni jste srdečně zváni na žehnání těchto míst.

Open post

Májová pobožnost

Měsíc květen je tradičně zasvěcen Panně Marii. V naší farnosti se májovou pobožnost budeme modlit ve středu přede mší svatou v kostele Matky Boží na Náměti, v pátek přede mší svatou v kostele sv. Jakuba a v neděli po mši svaté v kostele sv. Jakuba.

Open post

Konference Ukončení obnovy kostela sv. Jakuba

U příležitosti ukončení realizace projektu Obnova kostela svatého Jakuba v Kutné Hoře, které se datuje ke konci roku 2022, se ve čtvrtek 11. května 2023 od 15:00 uskuteční odborná konference s cílem prezentovat dosažené výstupy a výsledky projektu odborné i široké veřejnosti.

V průběhu realizace projektu byl Martinem Rýznarem natočen dokumentární film s časosběrnými prvky, který mapuje průběh příprav a realizaci projektu a zachycuje výsledek všech provedených prací formou přínosnou jak pro odborníky, tak pro zájemce z řad široké veřejnosti. Tento snímek bude v rámci konference představen. Dalšími body programu budou odborné referáty a v neposlední řadě také slavnostní požehnání kostela, jehož se zúčastní zástupci realizační firmy, restaurátorů, projektantů a technických pracovníků, kteří se na obnově kostela podíleli.

Program:

15.00 | zahájení konference v kostele sv. Jakuba, požehnání kostela po obnově
15.15 | poděkování za realizaci a popis obnovy
15.30 | volná prohlídka kostela, přesun do arciděkanství (sál v 1. patře)
15.50 | přípitek
16.00 | přednáška Mgr. Ing. Jana Beránka, Ph.D.
16.30 | promítání časosběrného dokumentu „Kostel sv. Jakuba – obnova kutnohorského klenotu 2019 – 2022“
17.00 | diskuse, občerstvení

Posts navigation

1 2 3 4 5 6 27 28 29
Scroll to top