Open post

Obnova kostela sv. Jakuba

V současné době probíhá první etapa oprav, která se zabývá obnovou severní strany kostela a presbytáře. Souběžně se archeologové a statici zabývají podložím v blízkosti sakristie. U barokních varhan je postaveno ochranné lešení, které by mělo zabránit poškození tohoto vzácného nástroje, protože nad ním bude probíhat statické zajištění a oprava kleneb.

Postupná montáž a demontáž lešení u sloupů, stěn i v presbytáři slouží k osazení geodetických bodů pro měření deformací kostela (černé terče s optickými hranoly uprostřed). Tyto body zůstanou osazeny dlouhodobě, abychom poznali vývoj deformací a zjistili, zda naše zásahy do statiky kostela přináší výsledek.

V severní lodi kostela bylo postaveno lešení za účelem vyjmutí vitráží. Tyto se postupně vyndávají a odváží do restaurátorských ateliérů v Praze a Novém Boru. Skla jsou provizorně nahrazena makrolonem. Restaurátoři vitráže rozeberou, vymyjí, nahradí rozbitá sklíčka, domalují potřebná místa, vitráže nově sesadí a po dílech je odvezou zpět k osazení do kamenicky opravených ostění. Poté bude lešení postupně demontováno. Chorové lavice jsou zabedněny, aby byly chráněny před poškozením. Nad nimi budou vyňaty vitráže příslušných oken. Lešení zbudované za tímto účelem bude v kostele stát do prosince, kdy by se zrestaurované vitráže měly vrátit na místo.

V exteriéru pracují kameníci na obnově obvodového pláště, a to na severní straně kostela a na presbytáři. Nyní probíhá předběžné zpevnění silně narušených míst, mechanické čištění, odstraňování ptačího trusu a náletové zeleně, odstranění dožilého spárování, rušení betonového soklu, statické zajištění poškozených okenních kružeb. Následovat bude zpevnění kamene, celoplošné čištění horkou tlakovou vodou, pískování, injektáže a prolepování trhlin. Nejpoškozenější části budou nahrazeny plombami z mušlového vápence. Závěrem bude provedena barevná retuš. Veškeré práce jsou prováděny pod restaurátorským a památkovým dohledem a v souladu s projektovou dokumentací.

Fotogalerie zde v sekci péče o památku.

Open post

Zvony zvoní

Zvon Jakub Maria se 21. září na Mezinárodní den míru od 18:00 do 18:15 hodin přidá ke stovkách zvonů a v rámci projektu Zvony zvoní svým zvukem připomene hodnotu míru a význam společně sdíleného kulturního dědictví. Více informací naleznete zde.

Open post

Příprava na misijní měsíc – dopis P. Jana Uhlíře

Milí farníci,

jak nás k tomu vyzval papež František, přemýšlíme v letošním roce hlouběji o svém poslání k misiím. V postní době jsme se modlili za své nejbližší a za to, aby naše rodiny byly místem, kde se rozvíjí víra. Po Velikonocích jsme vyprošovali Boží požehnání návštěvníkům Noci kostelů. Od začátku léta mnozí z vás vzali za své Modlitby za ulice a s modlitbou v srdci procházejí Kutnou Horou, dívají se kolem sebe a snaží se více otevřít těm, kteří s námi v tomto městě žijí.

Nyní by tato naše příprava měla vyvrcholit. Nabízím následující tři možnosti, které nám mohou pomoci na cestě apoštolů – misionářů, na kterou nás Pán Ježíš všechny zve:

  • Zúčastnit se semináře Život v Duchu podle
    Ernesta Sieverse
    , který pomáhá prohloubit osobní vztah s Ježíšem a učí nás pravidelné osobní modlitbě. Seminář začne 17. září a potrvá 8 týdnů. Účast v semináři předpokládá osobní rozhodnutí denně věnovat nějaký čas modlitbě (pro každý den je vybrán úryvek z Božího slova) a ochota se jednou týdně (v úterý večer) sejít s ostatními účastníky ke společné modlitbě a katechezi. Bližší informace získáte u Marie Slavotínkové (e-mail: slavotinkova@seznam.cz), která také přijímá přihlášky.
  • Nabídnout svým blízkým a známým kurz Alfa. Letošní kurz začne 3. října, jedná se o osmý běh v naší farnosti. Někteří z vás ho absolvovali jako účastníci, někteří se do něj zapojili jako hostitelé, kteří se snaží účastníkům naslouchat a učí se s druhými mluvit o víře. Celkem se za uplynulé roky na arciděkanství zúčastnilo Alfy 251 lidí, včetně 42 hostitelů z obou kutnohorských farností. Někteří účastníci své hledání završili křtem či přijetím dalších svátostí, jiní prohloubili svoji víru. Všichni (znovu) promýšleli svůj postoj k Bohu či církvi. Zkušenost šesti let nám ukazuje, že tato forma hlásání evangelia je pro nás vhodným způsobem, jak lidem přibližovat Krista.

Proto se poctivě svěřme Božímu Duchu a ptejme se, zda v našem okolí není někdo, ke komu máme lidsky blízko a kdo od nás možná čeká pozvání na cestu víry. Osvědčil se tento postup: Popřemýšlet, koho ze svých známých pozvat, nějaký čas se za ně modlit a v září je skutečně oslovit a kurz jim nabídnout. I když budeme třeba odmítnuti, nikdy nevíme, zda i naše pozvání nemůže v druhém započít proces hledání. Bližší informace získáte u Julie Němcové (e-mail: julie.nemcova@khfarnost.cz), která také přijímá přihlášky.

  • Modlit se před Nejsvětější svátostí. Adorace je nezbytná podpora jakéhokoli misijního úsilí. Stále si musíme uvědomovat, že evangelizace je především věcí Ježíše, že bez jeho pomoci nejsme schopni dělat nic. Proto bych vás rád povzbudil, abyste často vyhledávali Ježíšovu přítomnost v eucharistii a svěřovali mu své osobní i naše společné úmysly. Začátkem školního roku 6. září večer uspořádáme „speciální“ adoraci, při které si budeme vzájemně vyprošovat odvahu a další dary potřebné k hlásání evangelia – ať už při kurzu Alfa, při letošním posvícení (které se ponese v duchu Misijního října 2019; více se dozvíte v zářijovém zpravodaji), nebo při jakékoli jiné příležitosti.

Milí farníci, děkuji vám za vše, co pro předávání evangelia děláte. Věřím, že Ježíšovo pozvání k evangelizaci druhých je i pro nás darem. Můžeme skrze tuto službu zakoušet jeho moc a lásku a prožívat radost ze své osobní víry.

Žehná vám

P. Jan Uhlíř

Open post

SVATOANEŽSKÁ SBÍRKA – sbírka pro chudé

Sbírka na tento účel probíhá po celé zemi a ne jinak tomu bude i v naší farnosti, kdy se do této sbírky zapojíme při oslavách sv. Jakuba v neděli 28. 7.

V kostele sv. Jakuba bude po mši svaté umístěn i arch ručního papíru, kde každý dárce může zanechat svůj otisk prstu a dostane v upomínku pamětní medaili vyrobenou ražbou z ručně leštěných razidel v Pražské mincovně a.s.

Více informací o sbírce zde.

Doporučená výše příspěvku je 200 Kč.

Open post

Modlitba za rodiny

Sestry a bratři v Kristu,

uvědomuji si, že o prázdninách mnoho manželů a rodin prožívá radost a vděčnost jeden z druhého. Ne jedni si však právě během dovolených uvědomují skutečný stav svého manželského vztahu a zakoušejí pocit únavy, bezradnosti a bojují s pokušením rezignace. Rad bych vás poprosil o modlitební pomoc pro tyto manžele. Oslavme svátek sv. Anny tím, že budeme všem manželům a rodinám vyprošovat Boží pomoc. Jednou z příležitostí může být i společná adorace. V pátek 26. 7. bude po mši sv. u sv Jakuba od 19:00 do 22:00 vystavena Nejsvětější svátost k modlitbě. V čase od 21:00 bude adorace moderovaná. Vy co máte krásný manželský vztah, přijďte Pána chválit a vyprošovat milosti dalším manželům. Vy co se cítíte bezradní a osamocení, přijďte se posílit blízkostí Pána i vědomím, že druzí se za vás a vašeho partnera či děti modlí.

P. Jan Uhlíř

Posts navigation

1 2 3 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Scroll to top