Open post

Nabídka pracovní pozice: technický správce památek

Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora, vlastník památkových objektů - chrámu sv. Barbory, kostela sv. Jakuba a dalších významných památek, hledá kandidáta, na vedoucí pozici technický správce památek – investiční činnost.

Co nabízíme:
 přátelské pracovní prostředí
 možnost seberealizace v oboru záchrany památek
 manažerskou pozici
 pestrou náplň práce:
 stavebně investiční činnost v oblasti obnovy památek
 stanovení rozsahu oprav objektů
 výběr dodavatele oprav
 kontrola a řízení průběhu oprav a zajišťování technického dozoru staveb
 řízení administrace dotací
 spolupráce s dodavateli stavebních a restaurátorských prací
 komunikace se státní správou a samosprávou
 koordinace údržby objektů
 pracovní smlouvu na dobu určitou (s výhledem na dobu neurčitou)
 možnost dalšího vzdělávání v oboru
 nástup možný ihned

Požadujeme:
 minimálně středoškolské vzdělání v oboru stavitelství nebo v oboru obnovy památek podmínkou
 praxe v oboru podmínkou
 autorizace ČKAIT výhodou
 manažerské schopnosti
 komunikativní vystupování, pečlivost, spolehlivost
 zájem o stavební historii, o památky a jejich obnovu
 orientace v zákonech (stavební, památkové péče)
 orientace v ekonomice staveb a dotačních titulech
 znalost práce s MS Office
 zkušenost práce s rozpočty stavebních prací
 pozitivní vztah k církvi

Svůj motivační dopis a strukturovaný životopis zasílejte na adresu: julie.nemcova@khfarnost.cz. Do životopisu uveďte svůj souhlas se zpracováním a uchováním vašich osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. za účelem výběrového řízení. Bez tohoto souhlasu nebudeme moci vaše materiály zpracovat.

Nabídka pracovní pozice k tisku zde.

 

Open post

Postní duchovní zastavení

Srdečně zveme na postní duchovní zamyšlení, která se budou konat každou postní sobotu od 19 hodin v chrámu sv. Barbory. Přednášky budou také vysílány online zde.

Po každé promluvě bude následovat Eucharistická adorace a příležitost ke svátosti smíření do 20:00.

27. 2. bude po promluvě následovat křížová cesta.

Open post

Přihlášky do Církevní mateřské školy sv. Jakuba

Pro školní rok 2021/2022 budeme do naší mateřské školy přijímat 12 dětí.

Přijímací řízení bude probíhat ve dnech 3. – 6. května 2021. Zájemci o vzdělávání v mateřské škole mohou zaslat e-mail na adresu materska.skola@khfarnost.cz s žádostí o zaslání přihlášky. Nebo si stáhnout přihlášku zde. Nedílnou součástí přihlášky je také vyjádření lékaře, formulář je ke stažení zde

Vyplněnou žádost pak lze zaslat elektronicky na e-mail mateřské školy  nebo v papírové podobě doručit do schránky školky na adrese Václavské náměstí 275, 284 01 Kutná Hora.

V přihlášce nezapomeňte uvést telefonní kontakt a e-mailovou adresu, abychom vás mohli kontaktovat osobně.

 

 

 

 

 

Přijímací řízení pro školní rok 2020/21 budeme muset vzhledem k současné epidemiologické situaci pozměnit. Zájemci o vzdělávání v mateřské škole si mohou „Žádost o přijetí“  stáhnout na webových stránkách školy v záložce Dokumenty ke stažení.

Vyplněnou žádost pak můžete zaslat elektronicky na adresu: materska.skola@khfarnost.cz nebo doručit do schránky školky na adresu: Václavské náměstí 275, 284 01 Kutná Hora

V přihlášce nezapomeňte uvést telefonní kontakt a e-mailovou adresu, abychom Vás mohli kontaktovat osobně. Přílohu k přihlášce „Vyjádření lékaře“ nemusíte nyní doručovat, stačí doložit u  přijímacího řízení.

V minulých letech probíhalo přijímací řízení formou pohovoru, v současné chvíli čekáme na vyjádření ministerstva školství, jakou formu přijímacího řízení zvolí. Je možné, že bude přijímací řízení probíhat elektronicky.

Dotazy vám rádi zodpovíme, můžete vola na číslo: 728 569 742 nebo pište na adresu: materska.skola@khfarnost.cz

Open post

Rezervační systém na bohoslužby

Podle usnesení Vlády ČR je povolený počet osob na bohoslužbách na 10% kapacity kostela. Z tohoto důvodu je nutný rezervační systém. Pokud máte zájem o účast na některé bohoslužbě v chrámu sv. Barbory zapište se do tabulky zde

Zápisem do rezervační tabulky souhlasíte se zveřejněním vámi uvedených osobních údajů na webu farnosti a udělujete farnosti souhlas s uchováváním osobních údajů v souladu s GDPR. 

 

Přítomní musí mezi sebou dodržovat rozestupy alespoň 2 metry, s výjimkou členů jedné domácnosti.  Před vstupem do vnitřního prostoru je nutné si vydezinfikovat ruce.

 

Open post

Výběrové řízení na místo ředitele gymnázia

Biskupství královéhradecké vyhlásilo výběrové řízení na místo ředitele Církevního gymnázia v Kutné Hoře. Předpokládaný nástup od 1. července 2021.

ŘEDITEL CÍRKEVNÍHO GYMNÁZIA V KUTNÉ HOŘE

se sídlem Jiřího z Poděbrad 288, 284 01 Kutná Hora

Požadavky:

 • vzdělání a pedagogická praxe podle zák. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • znalost problematiky řízení školství a školských předpisů
 • dobré komunikační a organizační schopnosti
 • aktivní znalost prostředí katolické církve
 • praxe v řízení kolektivu
 • znalost AJ nebo jiného světového jazyka výhodou

K přihlášce přiložte:

 • ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání
 • podrobný životopis s přehledem dosavadní praxe
 • výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu dané funkce (ne starší 2 měsíců)
 • návrh koncepce dalšího rozvoje školy (1–2 strany A4)
 • podepsaný souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR“)

Přihlášky zasílejte v obálce označené KONKURZ do 30. března 2021 na adresu:

Mgr. Stanislava Kučerová, Biskupství královéhradecké, Velké nám. 35, 500 01 Hradec Králové

Uchazeči, kteří vyhoví požadavkům, budou pozváni na osobní pohovor, který se uskuteční nejpozději 23. dubna, předpokládané vyhlášení výsledků proběhne 28. dubna 2021.

Stanovisko biskupského vikáře pro školství k výběrovému řízení na ředitele/ředitelku Církevního gymnázia v Kutné Hoře

 

Abych zamezil různým spekulacím a dezinterpretacím, sděluji, že výběrové řízení na ředitele/ředitelku Církevního gymnázia v Kutné Hoře míří na dlouhodobou perspektivu rozvoje gymnázia. Biskupství je vděčné současné ředitelce za vedení a rozvoj školy v čase jejího funkčního období a děkuje za spolupráci všem pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům a pracovnicím. Současné kroky vedou k výběru budoucího ředitele/ředitelky, s ní(m)ž bude spojen další rozvoj školy.

ThLic. Prokop Brož, Th.D.

Převzato z www.bihk.cz

 

Open post

Kostelní sbírky

Bratři a sestry,

současná složitá a nelehká situace v souvislosti s šířením nového typu koronaviru způsobujícího onemocnění covid-19 již má znatelné dopady i v oblasti ekonomiky a financí. Pro jednotlivé farnosti diecéze i pro Biskupství královéhradecké mají v rozpočtovém hospodaření zásadní význam kostelní sbírky. Vzhledem k přijatým opatřením s důsledkem neúčasti věřících na bohoslužbách dochází k propadu výběru kostelních sbírek. Sbírky znamenají zásadní příjem farností, z kterého jsou hrazeny provozní náklady (např. energie, služby) i opravy církevního majetku. Rovněž biskupství je ve svém rozpočtu závislé na výběru účelových sbírek – např. sbírky na plošné pojištění majetku diecéze, na bohoslovce a na ostatní potřeby diecéze. Biskupství královéhradecké je příjemcem výše vyjmenovaných účelových sbírek a hradí nemalé náklady v těchto oblastech, které převyšují i běžné objemy účelových sbírek.

Chceme dát možnost věřícím zaslat finanční prostředky bezhotovostní formou na příslušný účet farnosti nebo Biskupství královéhradeckého.

 

Dary pro Římskokatolickou farnost - arciděkanství Kutná Hora – číslo účtu 441774319/0800

Variabilní symbol 2021

Dary pro Římskokatolickou farnost Bykáň - číslo účtu 441836399/0800

Variabilní symbol 2021

Dary pro Římskokatolickou farnost Třebonín - číslo účtu 442116369/0800

Variabilní symbol 2021

Prosíme dárce o uvedení identifikace dárce při platbě ve „Zprávě pro příjemce“ ve tvaru „Dar – Nováková M.“ Pro vystavení potvrzení o daru kontaktujte Mgr. Jaroslava Boušku (jaroslav.bouska@khfarnost.cz).

Dary pro Biskupství královéhradecké – číslo účtu 1006010044/5500

Pojištění kostelů a dalších církevních budov – variabilní symbol 726

Kněžský seminář a formace bohoslovců – variabilní symbol 222

Pastorační aktivity v diecézi – variabilní symbol 225

Církevní školství v diecézi – variabilní symbol 221

Prosíme dárce o uvedení identifikace dárce při platbě ve „Zprávě pro příjemce“ ve tvaru „Dar na činnost – Nováková M.“ a o uvedení kompletní identifikace včetně adresy do e-mailové zprávy na adresu ucto@bihk.cz v případě daru na účet biskupství.

V případě dotazů týkajících se darů učených Biskupství královéhradeckému můžete kontaktovat pracovnice biskupství: Helenu Ryklovou (ryklova@bihk.cz), Ing. Andreu Peerovou (peerova@bihk.cz) a Ing. Vlastu Musilovou (musilova@bihk.cz).

 

Možnost přispět bezhotovostní formou na ostatní účely na základě vyhlášených sbírek Diecézní katolické charitě a Papežskému misijnímu dílu

Diecézní charita – číslo účtu: 1006016622/5500

Variabilní symbol 286

Papežská misijní díla – číslo účtu: 72540444/2700

Variabilní symbol 10

 

Samozřejmě i nadále zůstává alternativní možnost v případě konání sbírek v kostelích přispět obvyklou formou.

 

Všem případným dárcům děkujeme.

Ing. Pavel Rathouský                                          Mons. Jan Paseka

ekonom diecéze                                                 generální vikář

Open post

Modlitba růžence on-line

V naší farnosti probíhá společná modlitba růžence online přes komunikační kanál ZOOM každé pondělí, středu a pátek od 20:00.

Odkaz naleznete zde. Po kliknutí se  připojíte k právě se modlicímu společenství.

V případě, že se někomu nedaří připojit může kontaktovat Jana Čermáka (e-mail: cermakja@gmail.com; tel.: 777 908 243).

Posts navigation

1 2 3 4 19 20 21
Scroll to top