Open post

Diskuse nad proměnou farnosti

Tři besedy inspirované knihou Proměna farnosti se uskuteční v termínech 7. 4., 21. 4. a 5. 5. 2021 od 19:00 hodin formou online setkání. Farníci, které téma zajímá (nebo dokonce měli knihu již v ruce) a rádi by se přidali do diskuze, se mohou přihlásit Marii Knappové na email: m.knappova@gmail.com. Prostřednictvím mailu budou rozesílány odkazy na setkání. Více informací je k v níže uvedeném článku.

Těšíme se na spolupráci a Vaše podněty!

 

Zpravodaj 3/2021

Milí farníci, možná by se na první přečtení mohlo zdát, že téma „proměna“ není v naší farnosti v současné době rozhodně aktuální, přesto s podnětem k otevřené diskuzi přicházím. Doufám, že přinese své plody třeba právě v čase, kdy se budeme moci opět bezstarostně setkávat. Dovolte mi, abych vám přiblížila, o co jde.

Asi před dvěma lety se dostala některým z vás do ruky kniha Proměna farnosti kanadského katolického kněze Jamese Mallona. Tenkrát bylo cílem oslovit skupinu „předskokanů“, kteří tuto jinde velmi propagovanou knihu přečtou a společně se nad ní zamyslí. V druhém kole četla knihu naše pastorační rada a své závěry také společně probrala. Obsah knihy nás z velké většiny nadchl a přivedl na myšlenku šířit její sdělení dál. Jaké? James Mallon popisuje život a fungování zdravého farního společenství, ve kterém se každý setkává s Kristem, je přijímán a zahrnován do církve – a sám se do ní podle svých možností a darů zapojuje. Mallon poukazuje i na to, v čem dnes společenství mohou zůstávat stagnujícími či dokonce proč někteří lidé církev opouštějí. Společenství má podle něj mít oslovující charakter pro nové členy a zároveň být natolik živé a povzbudivé pro členy uvnitř něj. Autor apeluje na to, že by farnost měla mít svou vizi, za kterou chce jít. Docílit bychom jí mohli naplňováním hodnot, vhodným zapojením farníků, snahou plnit naše očekávání a podobně. Kniha nabízí spoustu cest a představuje výsledky z farností, kde se pokusili proměnu uskutečnit. Pojďme se zamyslet nad naším společenstvím a zkusme si uvědomit, že proměna začíná u každého z nás. Základní vizi máme od P. Jendy Uhlíře a rádi bychom se podívali na farnost z pohledu zmiňované knihy, a zhodnotili, jak se našemu společenství daří a co bychom mohli zlepšovat, abychom vize dosahovali a zároveň se cítili dobře. Pojďme si o tom společně popovídat!

Open post

Rezervace a přenos mše svaté

Nedělní mše svaté v chrámu sv. Barbory jsou vysílány online v 9 hodin na YouTube kanále farnosti.

Aktuální nařízení vlády ČR omezují počet účastníků na bohoslužbách. Z toho důvodu je nutné si rezervovat místo alespoň na nedělní bohoslužbu v chrámu sv. Barbory. Ve všední dny není rezervace nutná s ohledem na kapacitu a obvyklou návštěvnost bohoslužeb (výjimkou mohou být významné církevní svátky a slavnosti, viz. aktuální farní ohlášky). Děti do 10 let se nezapisují (předpokládá se, že rodina sedí v kostele pohromadě).

Přítomní musí mezi sebou dodržovat rozestupy alespoň 2 metry, s výjimkou členů jedné domácnosti. Před vstupem do vnitřního prostoru je nutné si vydezinfikovat ruce a mít předepsanou ochranu dýchacích cest.

 

Open post

Rok rodiny

Papež František vyhlásil zvláštní rok s tématem „Rodina Amoris laetitia“

(19. března 2021 – 26. června 2022), který svěřil pod patronát sv. Josefovi.

19. března 2021 církev oslaví pět let od vydání apoštolské exhortace Amoris laetitia o kráse lásky v rodině a radosti z ní.  Zároveň v tento den papež František slavnostně zahájí Rok „Rodina Amoris laetitia“, který bude završen 26. června 2022 u příležitosti X. světového setkání rodin se Svatým otcem v Římě.

Zkušenost pandemie silněji vynesla na světlo centrální úlohu rodiny jako domácí církve a zdůraznila význam vztahů mezi rodinami, které činí církev „rodinou rodin“ (AL 87). Rodina si zaslouží rok slavení, protože se nachází v centru úsilí a péče ze strany každého činitele v pastoraci a v církvi.

Cíle roku rodin:

  • Šířit poselství apoštolské exhortace Amoris laetitia, „aby lidé zakoušeli evangelium o rodině jako radost, která »naplňuje srdce i celý život«“ (AL 200). Rodina, která objeví a zakusí radost z toho, že je darem pro církev a společnost, se „může stát světlem v temnotě světa“ (AL 66).
  • Ukazovat, že svátost manželství je dar a má v sobě sílu, která proměňuje lidskou lásku. Je důležité, aby pastýři a rodiny kráčeli spolu, sdíleli spolu odpovědnost a vzájemně se v pastoraci doplňovali v různých povoláních v církvi (srov. AL 203).
  • Dát rodinám prostor, aby se mohly angažovat v pastoraci rodin. Je potřeba, aby „evangelizační a katechetické úsilí bylo zaměřeno dovnitř do rodiny“ (AL 200), protože rodina, která je učednicí, se stane i rodinou misionářskou.
  • Učit mladé lidi, aby si uvědomili, že je důležité růst v pravdě lásky a ve vědomí sebe jako daru ve všem, čemu se věnují.
  • Rozšířit záběr a činnost rodinné pastorace, aby probíhala napříč společenstvím věřících a zahrnovala manžele, děti, mladé lidi, seniory a rodiny v obtížných situacích.

Více informací o roku rodiny najdete na stránkách věnovaných roku rodiny.

Open post

Duha v Církevní mateřské škole sv. Jakuba

Církevní mateřská škola sv. Jakuba připravila pro všechny děti z různých MŠ v Kutné Hoře pěknou aktivitu. Děti mají vytvořit duhu jako symbol naděje, že se brzy vrátí do školky a zase se setkají.
Milé děti a rodiče nejen z naší školky🌈
protože je nyní taková zvláštní doba, kdy se nemůžeme potkávat my s vámi a vy se svými kamarády ve školce nebo na hřišti, pojďme spolu něco udělat. Přestože se vzájemně nevidíme, můžeme na sebe myslet a těšit se, že se zase brzy všichni setkáme. Na znamení naděje, že všechno bude opět dobré, si vytvořte duhu. Tu pak vylepte do okna tak, aby byla vidět z ulice. Až se pak půjdete s rodiči projít, uvidíte, kde všude bydlí vaši kamarádi, nejen z vaší školky. My už duhu ve školce máme, tak se k nám připojte, ať je vidět, že na sebe myslíme.
Připojujeme také krátký příběh, jak to s tou duhou bylo:)
Příběh o duze
Jednou se stalo, že se všechny barvy začaly hádat, protože si každá myslela, že ona je ta nejdůležitější, nejhezčí a nejpotřebnější ze všech.
🟢Zelená řekla: „Je naprosto jasné, že nejdůležitější jsem já. Jsem znamením života a naděje. Byla jsem zvolena barvou trávy a listů, beze mě by zemřela všechna zvířata. Podívejte se kolem sebe, uvidíte, že já jsem ta nejvíce zastoupená barva ze všech.“
🔵Modrá ji přerušila: „Ty myslíš jen na zemi, ale podívejte se někdy na oblohu nebo moře. Voda je základem všeho, veškerého života, a o to, aby jí bylo dost, se starají blankytné mraky a azurové moře. Obloha dává prostor, klid a hezké počasí. Vy ostatní svou důležitost jen přeceňujete.“
🟡Žlutá se zasmála: „Vy jste ale všechny tak děsně vážné. Já přináším do světa smích, radost a teplo. Slunce je žluté, měsíc také, stejně jako hvězdy. Pokaždé, když někdo pozoruje slunečnice, začíná se mu svět hned jevit radostnější. Beze mě by nebyla žádná radost.“
🟠Oranžová přišla se svou chválou na řadu jako další: „Já jsem barvou zdraví a síly. Přicházím k uplatnění zřídkakdy, ale přece jsem hodnotná, protože jsem důležitá pro lidské zdraví. Jsem nositelem většiny vitamínů. Pomyslete na mrkev, dýně, pomeranče, mango. Když při východu nebo západu slunce naplním oblohu, je moje krása tak nápadná, že nikdo nemá ani pomýlení na některou z vás ostatních.“
🔴Červená už to nemohla vydržet. Vykřikla: „Já jsem panovník nad vámi všemi, jsem barvou krve, životní tekutiny. Jsem barvou nebezpečí a odvahy. Jsem připravená bojovat za správnou věc. Utrpení a láska; rudá růže, červený vlčí mák.“
🟣Fialová promluvila výrazně klidněji než ostatní, ale stejně neskromně: „Pomyslete na mě. Jsem barvou tajemství. Skoro mě nevnímáte, ale beze mě jste všechny bezvýznamné. Symbolizuji myšlení a uvažování, šero a hlubokou vodu. Potřebujete mě jako rovnováhu a protipól, pro modlitbu a vnitřní pokoj.“
A takhle podobně se barvy hádaly dále. Každá byla přesvědčená o tom, že je nejlepší. Jejich hádka byla stále hlasitější.
Najednou se objevil zářivý bílý blesk, zaduněl a zarachotil hrom. Začalo nemilosrdně pršet. Barvy se shlukly a hledaly útěchu u sebe navzájem.
Pak promluvil déšť: „Vy hloupé, hádáte se a jedna chcete přetrumfnout druhou. Copak nevíte, že Bůh vás všechny stvořil k určitým úkolům, jedinečné a rozdílné? Miluje vás
všechny. Chyťte se za ruce a pojďte se mnou. Napneme se jako velký, barevný oblouk na oblohu, jako připomínka toho, že Bůh vás všechny miluje, že můžete žít spolu v pokoji, že je stále s vámi – znamení naděje pro budoucnost.“
A tak když se podíváme na duhu, měli bychom myslet na to, že Bůh chce, abychom se navzájem oceňovali a vážili si jeden druhého.
Podle časopisu Duha č. 20 roč. 2005/2006
Open post

Modlitba za rodiny se sv. Josefem

Letošní rok Svatý otec František vyhlásil Rokem rodin a svěřil ho pod patronát svatého Josefa. K této příležitosti vznikl na pastorační radě naší farnosti nápad na dlouhodobější aktivitu, do které se bude moci jednoduše zapojit každý.

Na slavnost svatého Josefa (19. 3.) bude požehnána svíce, která se následně vydá na cestu po našich domácnostech. Spolu se svící zájemce převezme také inspiraci k osobní modlitbě (úvahy na každý den v týdnu o životě svatého Josefa a jeho přínosu pro dnešní dobu) a deník, do kterého bude moct jakkoli zaznamenat čas strávený v modlitbě nebo jiné prožitky toho týdne.

Svíce bude v každé domácnosti přesně týden, a pokud to půjde, k jejímu předání dojde vždy při nedělní mši svaté v 9:00, kde bude těm, kteří si ji odnášejí, požehnáno. Kdo by měl zájem se do aktivity zapojit a doma se se svatojosefskou svící modlit za naše rodiny, má možnost se zapsat na seznam, který je k dispozici v chrámu svaté Barbory, nebo se hlásit ve farní kanceláři Jaroslavu Bouškovi.

Tato aktivita by měla trvat celý rok, tak věříme, že naše společenství osloví a prohloubí nejen náš vztah ke svatému Josefovi, ale také naši potřebu modlit se za sebe navzájem a za naše rodiny.

 

Od slavnosti sv. Josefa bude také v presbytáři chrámu sv. Barbory umístěna socha sv. Josefa, aby věřícím připomínala, že tohoto ochránce rodin můžeme prosit o přímluvu a v jeho životě hledat inspiraci. Na přelomu května a června se v chrámu objeví další zastavení představované dalšími sochami svatých spojených s problematikou rodinných vztahů nebo životních etap. Každé zastavení bude provázené krátkým zamyšlením s vybídnutím k osobní modlitbě a prosbě za různé situace v životě našich rodin v časech dobrých i zlých.

Open post

Velikonoce v chrámu sv. Barbory

Z důvodu probíhající rekonstrukce farního kostela sv. Jakuba budou velikonoční obřady probíhat v chrámu sv. Barbory.

Přehled bohoslužeb: 

Květná neděle 28. 3. v 9:00 (online), 10:30 a 18:00

Zelený čtvrtek 1. 4. v 17:00 (online) a 19:00

Velký pátek 2. 4. v 15:00 (online) a 17:00

Velikonoční vigilie 3. 4. v 18:30 (online)

Velikonoční vigilie 4. 4. v 5:30

Boží hod velikonoční 4. 4.  v 7:45, 9:00 (online), 10:30 a 18:00

Online přenos je možné sledovat zde. Bohoslužby budou probíhat v omezeném počtu (10% kapacity míst k sezení). Na mši svatou je proto potřeba si rezervovat místo v rezervačním systému zde.  Pro všechny účastníky je povinné dodržování předepsaných epidemických opatření.

Open post

Bdění u Božího hrobu

O letošních velikonocích bude Boží hrob instalován v kapli Božího těla u chrámu sv. Barbory. 

Sbírka pro křesťany ve Svaté zemi

Každým rokem se o Svatém týdnu pomyslně stáváme jeruzalémskými poutníky a rozjímáme o tajemství našeho Pána Ježíše Krista umučeného a vzkříšeného. Tradiční velikonoční sbírka pro potřeby křesťanů ve Svaté zemi je vyjádřením naší podpory bratří a sester v místech, která jsou svědectvím tajemství vtělení Božího Syna a oběti jeho života z lásky k nám a pro naši spásu. Přispět na tento účel může každý z nás a to do určené pokladničky u Božího hrobu nebo přímo na číslo účtu 1006010044/5500 nebo 447662/0800 s variabilním symbolem 103.

Open post

Namísto křížové cesty městem: modlitba Ježíšovými posledními slovy

V závěru postní doby, nejlépe ve Svatém týdnu, se místo společné křížové cesty městem, která není v tomto čase možná, vydejme každý na svou osobní či rodinnou pouť. Má sedm zastavení, která jsou spojena se slovy Pána Ježíše na kříži. Místa zastavení si každý z nás zvolí sám nebo se svými nejbližšími. Mohou to být kapličky, kostely či kříže, místa v přírodě či kdekoli v našem městě. Mohou to však být i místa v našich domovech či dokonce místa, která nyní nemůžeme navštívit a vydáme se na ně pouze v duchu. Místa spojená s událostmi, lidmi, hodnotami, které nám přijdou na mysl v souvislosti s jednotlivými Kristovými výroky. Příslušné verše si můžeme najít v Bibli a při výběru míst se nad nimi hlouběji zamyslet. Můžeme je projít při jedné cestě, pouť si ale také můžeme rozdělit a na každé místo se vydat jiný den.

Průvodcem na cestě nám bude malé leporelo, které si můžeme od 21. března vyzvednout v kostele, případně stáhnout v úpravě pro tisk v odkazech dole pod příspěvkem. Každá stránka je věnována jednomu zastavení, svá místa si můžeme do knížečky zapsat či nakreslit. Na každém z nich se pomodlit nabízenou modlitbu a meditovat o Ježíšových slovech podobně, jako to děláme na jednotlivých zastaveních křížové cesty.

Popsaného či pokresleného průvodce pak můžeme přinést do kostela (nejpozději 11. dubna). Podle toho, kolik leporel se shromáždí a co se z nich bude dát vyčíst, vytvoříme na konci velikonoční doby dílo, které tuto naši aktivitu viditelně propojí a shrne.

Průvodce ke stažení: lícová strana, rubová strana (připraveno k tisku na A4 z obou stran, rozstřižením po délce vzniknou dvě leporela).

Open post

Nabídka pracovní pozice: technický správce památek

Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora, vlastník památkových objektů - chrámu sv. Barbory, kostela sv. Jakuba a dalších významných památek, hledá kandidáta, na vedoucí pozici technický správce památek – investiční činnost.

Nabízíme:
 přátelské pracovní prostředí
 možnost seberealizace v oboru záchrany památek
 manažerskou pozici
 pestrou náplň práce:
 stavebně investiční činnost v oblasti obnovy památek
 stanovení rozsahu oprav objektů
 výběr dodavatele oprav
 kontrola a řízení průběhu oprav a zajišťování technického dozoru staveb
 řízení administrace dotací
 spolupráce s dodavateli stavebních a restaurátorských prací
 komunikace se státní správou a samosprávou
 koordinace údržby objektů
 pracovní smlouvu na dobu určitou (s výhledem na dobu neurčitou)
 možnost dalšího vzdělávání v oboru
 nástup možný ihned

Požadujeme:
 minimálně středoškolské vzdělání v oboru stavitelství nebo v oboru obnovy památek podmínkou
 praxe v oboru podmínkou
 autorizace ČKAIT výhodou
 manažerské schopnosti
 komunikativní vystupování, pečlivost, spolehlivost
 zájem o stavební historii, o památky a jejich obnovu
 orientace v zákonech (stavební, památkové péče)
 orientace v ekonomice staveb a dotačních titulech
 znalost práce s MS Office
 zkušenost práce s rozpočty stavebních prací
 pozitivní vztah k církvi

Motivační dopis a strukturovaný životopis zasílejte na adresu: julie.nemcova@khfarnost.cz.

Do životopisu uveďte svůj souhlas se zpracováním a uchováním vašich osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. za účelem výběrového řízení. Bez tohoto souhlasu nebudeme moci vaše materiály zpracovat.

Nabídka pracovní pozice k tisku zde.

 

Posts navigation

1 2 3 4 9 10 11
Scroll to top