Open post

100 hodin pro republiku

Při příležitosti 100 let od založení Československé republiky se bude v kostele sv. Jakuba konat cyklus adorací za naši zem s názvem 100 hodin pro republiku.
Sto let naší samostatnosti a výročí oficiálního zakotvení demokracie do našeho politického systému je výzvou nejen k oslavám a k zamyšlení nad naší historií a politikou. Je to také velká příležitost k duchovnímu usebrání, výzva k modlitbě za naši zemi, za naše spoluobčany, politické představitele i další autority a za dobrou správu věcí veřejných, která se týká nás všech - a také těch, kteří přijdou po nás. A to je úkol především pro nás, kteří se hlásíme ke Kristu a měli bychom usilovat o šíření jeho Království mezi lidmi.
Proto pastorační rada naší farnosti rozhodla, že k oslavám výročí v našem městě přispějeme právě zejména modlitbou. A to v symbolickém rozsahu 100 hodin. Od svátku sv. Václava až do Dne vzniku samostatné ČSR bude ve farním kostele pětkrát po dvacet hodin (vždy od pátečního večera do sobotního odpoledne) vystavena Nejsvětější svátost. Kdokoli bude moci přijít, zapálit svíčku a před Bohem se zde modlit, přemýšlet, děkovat a prosit.
Kdo se může zavázat k hodinové službě eucharistické stráže, najde tabulku s rozpisem zde - je možné se do ní přímo zapsat. Její aktuální verze je také k dispozici každou neděli ve vytištěné podobě na stolcích v našich kostelích a lze se do ní zapsat na místě.

Tři barvy

Připomínáme si 100 let od založení samostatného Československého státu, pozdější České republiky. V té době to byl dlouho očekávaný a vytoužený okamžik, který byl provázen vírou v ideály demokracie a oživení mravních hodnot. V této souvislosti se také hledala podoba české vlajky, jejíž barvy nesou právě tyto hodnoty. Bílá barva symbolizuje čistotu, červená barva symbolizuje krev prolitou vlastenci za svobodu a modrá barva symbolizuje bezmračnou oblohu.

Obraz nazvaný „Tři barvy“ se zamýšlí nad významem těchto barev v konfrontaci s historickými událostmi během uplynulých sta let formou expresivního užití barev v kompozici státního praporu. Myslela jsem na momenty našich dějin, kterými jsme se od původních hodnot odchýlili. Na období totalitních režimů, kdy stát utlačoval vlastní nevinné lidi. Na chvíle, kdy pravda v naší zemi ztrácela a ztrácí svoji vážnost. Česká republika není tím, čím by měla být.

Ing.arch. Martina Kodetová, autorka obrazu

Open post

Zpravodaj 4/2018

Vyšel nový farní Zpravodaj. Najdete v něm informace o akcích konaných k výročí republiky i k mnoha dalším, které nás na podzim čekají. Sešla se také celá řada příspěvků od farníků, kteří píší o tom, jak prožili různé letní aktivity. V neposlední řadě stojí za přečtení vzpomínka na Zdeňka Trdličku nebo rozhovor s Bohuslavem Procházkou. Zpravodaj je k dispozici v našich kostelích a také ke stažení zde na webu.

Open post

Život v Duchu (seminář podle E. Sieverse)

Milé sestry, milí bratři v Kristu,

ráda bych vám představila a nabídla seminář Život v Duchu, který bude probíhat od 11. září 2018 v naší farnosti.

Seminář může každému z vás pomoci prohloubit vztah s Bohem skrze působení Ducha svatého. Je postaven na osobním každodenním rozjímání úryvku Písma, na modlitbě a sdílení. Seminář je rozdělen do devíti setkání, ve kterých se budeme společně modlit, sdílet se a v krátké přednášce si nastíníme téma dalšího týdne. V rámci semináře budeme moci přijmout svátost smíření, budeme se modlit za vylití darů Ducha svatého a naše setkávání ukončíme bohoslužbou rozeslání.

Jednotlivá témata setkání na sebe navazují, proto je důležité být přítomen na všech setkáních, která budou probíhat od 11. září vždy v úterý od 19:15 do 21:00 na faře (arciděkanství) v Kutné Hoře.

Seminář není určen pro hledající, ale pro ty, kteří již žijí ze svátostí církve a touží po dalším duchovním růstu. Před začátkem kurzu absolvuje každý zájemce rozhovor s knězem a vedoucím týmu o připravenosti a disponovanosti uchazeče.

Další informace o semináři najdete například na webových stránkách farností Kralupy nad Vltavou, Znojmo, na webu charismatické obnovy a nebo v článku Kristýny Drahotové v červnovém vydání letošního Zpravodaje.

Pokud se rozhodnete pro tento seminář, prosím o zaslání závazné přihlášky do 2. září 2018 na e-mail slavotinkova@seznam.cz. Kurz je koncipován pro 18 účastníků a připravuji ho pro vás společně s Kateřinou Šimkovou, Evou Kurcovou, Monikou Šotovou a Přemkem Jiříkem.

Těšíme se na společná setkávání!

Za tým semináře

Marie Slavotínková

Open post

Plány na využití kláštera sv. Voršily

Na konci roku 2016 kutnohorská farnost koupila od sester voršilek budovu kláštera s kostelem Nejsvětějšího Srdce Páně a přilehlými pozemky. Jedním z hlavních důvodů koupě bylo zachování církevního gymnázia v tradičních prostorách a rozvoj církevního školství v tomto areálu. Prioritou bylo také zajistit vlastní prostory pro církevní mateřskou školu a hledat vhodné využití severního křídla, které je dosud prázdné.

Ráda bych vás seznámila s činností, kterou jsme se ohledně využití kláštera dosud zabývali, a s jejími výsledky. V první řadě jsme ve volných prostorách kláštera prověřovali možnost umístění instituce předškolního nebo základního školního vzdělávání a možnosti využití pro zařízení „veselého starobince“. Hlavními úskalími severního křídla jsou v tomto ohledu problémy požárně-bezpečnostní, hygienické a památkářské. Projednávali jsme případné stavební úpravy s památkáři a požárními specialisty: z hlediska a provozního je nutnou podmínkou zamýšleného využití vybudování „požárních úniků“ a výtahu. Dali jsme zpracovat požárně-bezpečnostní posouzení budovy, které obsahuje vyjádření k možnostem využití pro školské, pečovatelské nebo bytové účely. V tuto chvíli můžeme konstatovat, že z požárně bezpečnostního hlediska je možné objekt k těmto účelům použít, je ovšem potřeba provést poměrně nákladné úpravy (již zmíněný výtah, další schodiště). O přesné podobě úprav bude rozhodnuto na základě konečné volby využití budovy.
Rovněž jsme objednali studii a výpočet denního osvětlení ve vybraných prostorách kláštera s cílem ověřit, zda světelné parametry vyhovují hygienickým požadavkům na umístění učeben. Tento odborný posudek vyloučil zřízení jakéhokoliv školského zařízení v severním křídle kláštera. Protože jsme chtěli mít naprostou jistotu a nechtěli jsme se svého snu vzdát, obrátili jsme se ještě na specialisty, kteří se zabývají nepřímým osvětlením světlovody. S negativním výsledkem. Laicky řečeno: v klášteře je větší tma, než jsme předpokládali!

Naštěstí jsme nekoupili pouze budovu kláštera, ale i přilehlé pozemky. Souběžně jsme zpracovali studii pro novou budovu mateřské školy, jejíž umístění je naplánováno v linii prodloužení severního křídla kláštera. Budova by měla být moderní, přízemní, s orientací do zahrady, takže se nemusíme bát hluku a znečištění z blízké silniční komunikace. Výstavba nové školky bude prováděna s ohledem na životní prostředí a s důrazem na propojení vnitřních a venkovních prostor. Studii navrhla architektka Jarmila Cetkovská, jejíž realizace v Kutné Hoře i okolí jsou všeobecně kladně hodnoceny. Návrh byl konzultován nejen s ředitelkou školky, Barborou Křivohlavou, ale i s orgány státní správy (památkáři, hygiena, hasiči, úřady územního plánování).

A proč jsme se dosud nepustili do realizace? Důvodem je právě probíhající změna Územního plánu Kutná Hora. Tento proces je dlouhodobý, tvorba a schvalování dokumentu probíhá v řádu několika let. Nám se podařilo požádat o změnu tohoto plánu, a to s ohledem na záměr využití pozemku klášterní zahrady pro stavbu nové budovy mateřské školy. Nyní musíme být trpěliví a nechat proběhnout všechny věcné i formální úkony, které se vážou ke změně takto zásadního dokumentu. Průběžně se informujeme, v jaké fázi se proces nachází, a věříme, že k našemu záměru nebudou vydána zamítavá rozhodnutí.

Děkuji všem, komu na rozvoji kláštera záleží, za modlitby i konstruktivní připomínky. Osobně vnímám budovu kláštera jako areál s obrovskou architektonickou hodnotou a velkým potenciálem. Váže nás k němu ovšem i značná odpovědnost, abychom z dlouhodobého hlediska prospěli nejen městu a jeho současným obyvatelům, ale abychom také předali dalším generacím dobře započaté dílo. I když nyní díky výše popsaným postupům víme, jaké jsou technické možnosti severního křídla budovy, otázka jeho využití zůstává stále otevřená. Připojuji se tedy k výzvě otce Jana, který při příležitosti pouti v klášterním kostele žádal o modlitbu, abychom toto využití hledali a našli ve shodě s Boží vůlí.

Soňa Telecká

Open post

Noc kostelů

Letos už poosmé se naše chrámy a kostely na jednu noc promění v „přístavy“ poutníků a návštěvníků.

V pátek 25. května bude možné projít otevřenými dveřmi, spočinout zde a načerpat. Program v jednotlivých kostelích najdete v kompletním přehledu v brožuře, kterou si můžete stáhnout odsud, nebo na plakátu, který je ke stažení zde.

Veškeré informace naleznete také na stránkách www.nockostelu.cz.

Na programu letošní Noci kostelů opět spolupracujeme s dalšími církvemi v regionu.

Open post

Farní shromáždění

Pastorační rada farnosti zve všechny farníky ke shromáždění, jehož cílem je posílit naše společenství prostřednictvím sdílení důležitých informací o jeho fungování. Shromáždění má umožnit všem členům farnosti vyjádřit se k jejímu životu a také k práci pastorační rady.

Shromáždění se uskuteční v neděli 13. května v 10:00 (po skončení mše svaté) na arciděkanství; bude trvat asi hodinu. Na programu je aktuální přehled farní činnosti a prezentace o životě farního společenství včetně představení pastoračního plánu. Důležitou součástí programu bude také prostor pro moderovanou diskusi.

Prosíme farníky, kteří jsou ochotni přispět k přípravě programu shromáždění svým pohledem, aby do 22. dubna odpověděli na otázky:

  1. Co vás zajímá z chodu farnosti?
  2. Co vám ve farnosti chybí?
  3. Na co by se farnost/pastorační rada/kněží měli zaměřit?

Odpovědi lze zapsat na papír a vhodit do krabičky připravené v našich kostelích. Nebo je možné odpovědět prostřednictvím e-mailu na adresu katerina.grenarova@khfarnost.cz. Prosíme o odevzdání odpovědí do neděle 22. dubna.

Posts navigation

1 2 3
Scroll to top