Open post

Namísto křížové cesty městem: modlitba Ježíšovými posledními slovy

V závěru postní doby, nejlépe ve Svatém týdnu, se místo společné křížové cesty městem, která není v tomto čase možná, vydejme každý na svou osobní či rodinnou pouť. Má sedm zastavení, která jsou spojena se slovy Pána Ježíše na kříži. Místa zastavení si každý z nás zvolí sám nebo se svými nejbližšími. Mohou to být kapličky, kostely či kříže, místa v přírodě či kdekoli v našem městě. Mohou to však být i místa v našich domovech či dokonce místa, která nyní nemůžeme navštívit a vydáme se na ně pouze v duchu. Místa spojená s událostmi, lidmi, hodnotami, které nám přijdou na mysl v souvislosti s jednotlivými Kristovými výroky. Příslušné verše si můžeme najít v Bibli a při výběru míst se nad nimi hlouběji zamyslet. Můžeme je projít při jedné cestě, pouť si ale také můžeme rozdělit a na každé místo se vydat jiný den.

Průvodcem na cestě nám bude malé leporelo, které si můžeme od 21. března vyzvednout v kostele, případně stáhnout v úpravě pro tisk v odkazech dole pod příspěvkem. Každá stránka je věnována jednomu zastavení, svá místa si můžeme do knížečky zapsat či nakreslit. Na každém z nich se pomodlit nabízenou modlitbu a meditovat o Ježíšových slovech podobně, jako to děláme na jednotlivých zastaveních křížové cesty.

Popsaného či pokresleného průvodce pak můžeme přinést do kostela (nejpozději 11. dubna). Podle toho, kolik leporel se shromáždí a co se z nich bude dát vyčíst, vytvoříme na konci velikonoční doby dílo, které tuto naši aktivitu viditelně propojí a shrne.

Průvodce ke stažení: lícová strana, rubová strana (připraveno k tisku na A4 z obou stran, rozstřižením po délce vzniknou dvě leporela).

Open post

Kutnohorské léto v chrámu sv. Barbory

Chrám svaté Barbory vás zve i o letošních prázdninách pod své klenby, kde budete moci zažít jedinečnou atmosféru večera provoněného kadidlem a osvětleného svíčkami. Čeká vás prohlídka přízemí i vyšších pater katedrály včetně ukázky hry na varhany. Z vnitřní galerie budete moci obdivovat jak Riedovo mistrovské zaklenutí chrámových lodí, tak důmyslný vnější opěrný systém katedrály. Průvodce vám vyloží nejen historii chrámu, ale také hlubokou symboliku a duchovní obsah této nádherné stavby.

Prohlídky probíhají každou středu a čtvrtek od 1. července do 20. srpna 2020
Začátek prohlídky ve 20:00 hodin, doba trvání cca 2 hodiny

Vstupné: základní – 190,- Kč; snížené (studenti od 15 do 26 let) – 120,- Kč; děti do 15 let v doprovodu alespoň jedné platící osoby zdarma. Před představením lze zakoupit vstupenky v Informačním centru u chrámu sv. Barbory pouze zbývající do celkové kapacity 70 osob.

Kontakt: Infocentrum u chrámu sv. Barbory; tel.: 327 515 796, 775 363 938; e-mail: info@khfarnost.cz

Více informací festivalu Kutnohorské léto najdete zde.

 

Open post

Noční bdění u Božího hrobu: modlitební řetěz v domácnostech

Noční modlitební stráž u Božího hrobu se letos z důvodu protiepidemických opatření přesouvá z kostela do našich domácností. Pokusíme se modlitebním řetězem pokrýt opět celou noc, k půlhodinovým službám se můžete zapisovat do tabulky zde. Zapisujte se klidně i do časů, které jsou již obsazené: budeme o sobě navzájem vědět a toto vědomí nás může posilovat ve vytrvalosti. Modlit se samozřejmě můžete, i když se nezapíšete.

Open post

Vánoční bohoslužby

Přehled vánočních bohoslužeb v kutnohorských farnostech

Půlnoční
24. prosince
16:00 Kostel sv. Jakuba
(mše svatá pro děti)
16:00 Malín
(mše svatá pro děti)
16:00 Třebonín
22:00 Grunta
22:00 Malešov
22:00 Katedrála Sedlec
24:00 Kostel sv. Jakuba
Slavnost Narození Páně
25. prosince
8:00 Malín
9:00 Chrám sv. Barbory
9:00 Bykáň
9:30 Katedrála Sedlec
10:45 Třebonín
11:00 Církvice
18:00 Kostel Matky Boží
Svátek sv. Štěpána
26. prosince
8:00 Katedrála Sedlec
9:00 Kostel sv. Jakuba
9:00 Chlístovice
9:30 Malín
10:45 Paběnice
11:00 Církvice
Svátek sv. Rodiny
29. prosince
7:00 Chrám sv. Barbory
8:30 Svatý Mikuláš
9:00 Kostel sv. Jakuba
9:00 Křesetice
9:30 Katedrála Sedlec
10:45 Třebonín
11:00 Církvice
18:00 Kostel Matky Boží
Silvestr
31. prosince
9:00 Katedrála Sedlec
16:00 Chrám sv. Barbory
Slavnost Matky Boží
Panny Marie
1. ledna
8:00 Malín
9:00 Kostel sv. Jakuba
9:00 Křesetice
9:30 Katedrála Sedlec
10:45 Třebonín
11:00 Církvice
18:00 Kostel Matky Boží
Open post

Modlitby za ulice

Od května až do podzimu se v našem městě konají Modlitby za ulice. Modlíme se za všechny Kutnohoráky a připravujeme se tak na Misijní říjen 2019.

Na konci prázdnin už z tří set kutnohorských ulic zbývá s modlitbou projít jen posledních devět, stuh na konstrukci umístěné v kostele sv. Jakuba je dokonce mnohem více než tři sta a mohou dále přibývat: do ulic se můžeme vydávat znovu a vícekrát. Každá stuha znázorňuje jednu ulici - jednu modlitbu - jednoho člověka, který milost pro druhé vyprošoval. Síť plná stuh značí živé farní společenství.

Visící stuha znázorňuje vertikální směr - od Boha k nám - splývá, stéká, vylévá se. Modlitbou vyprošujeme obyvatelům ulice milost. Instalace zároveň funguje interaktivně, při zavěšení stuhy na síť člověk vzhlíží vzhůru ke klenbám - k nebi, k Bohu. A prochází-li mezi stuhami, může pocítit dotek sestupující milosti a sílu modliteb za celé město.

Díky tomu, že farní kostel je během léta otevřen pro veřejnost, instalace vzbuzuje zájem řady dalších lidí, kteří sem přijdou třeba i "jen náhodou". Při prohlídkách je toto dílo nazýváno západoevropským minimalismem. Poukazuje na život v naší farnosti a dává možnost hovořit s návštěvníky například o tom, že modlitba není nic těžkého nebo předepsaného, že někdy stačí myšlenka a že rozhovoru s Bohem se člověk nemusí bát.

Více informací najdete zde.

Open post

Zprávy z terénu: první etapa je v plném proudu

Milí farníci, v současné době nelze přehlédnout, že práce na obnově kostela sv. Jakuba se již rozběhly na plné obrátky. Stavební ruch pronikl i do interiéru kostela, a já jsem vám všem vděčná za podporu a toleranci vůči zvýšenému nepořádku a ruchu. Těmto doprovodným jevům se bohužel nevyhneme, ale snažíme se jejich rozsah minimalizovat a nezatěžovat zejména nedělní bohoslužby omezeními.

Ráda bych upozornila, že ve smlouvě s dodavatelem stavby je výslovně uvedeno, že po celou dobu prací bude kostel přístupný bezbariérovým vstupem ze severu. Ve všední dny se nám nedaří stavbu takto omezit, ale o nedělích můžete tento vstup
používat.

V současné době probíhá první etapa oprav, která se zabývá obnovou severní strany kostela a presbytáře. Souběžně se archeologové a statici zabývají podložím v blízkosti sakristie. Lešení u barokních varhan je ochranné: mělo by zabránit poškození tohoto vzácného nástroje, protože nad ním bude probíhat statické zajištění a oprava kleneb. Postupná montáž a demontáž lešení u sloupů, stěn i v presbytáři slouží k osazení geodetických bodů pro měření deformací kostela (černé terče s optickými hranoly uprostřed). Tyto body zůstanou osazeny dlouhodobě, abychom poznali vývoj deformací a zjistili, zda naše zásahy do statiky kostela přináší výsledek.

V severní lodi kostela bylo postaveno lešení za účelem vyjmutí vitráží. Tyto se postupně vyndávají a odváží do restaurátorských ateliérů v Praze a Novém Boru. Skla jsou provizorně nahrazena makrolonem. Restaurátoři vitráže rozeberou, vymyjí, nahradí rozbitá sklíčka, domalují potřebná místa, vitráže nově sesadí a po dílech je odvezou zpět k osazení do kamenicky opravených ostění. Poté bude lešení postupně demontováno.

V době, kdy píši tento text, je plánována stavba lešení na severní straně presbytáře. Chorové lavice budou zabedněny, aby byly chráněny před poškozením. Nad nimi budou vyňaty vitráže příslušných oken. Lešení zbudované za tímto účelem bude v kostele stát do prosince, kdy by se zrestaurované vitráže měly vrátit na místo.

V exteriéru pracují kameníci na obnově obvodového pláště, a to na severní straně kostela a na presbytáři. Nyní probíhá předběžné zpevnění silně narušených míst, mechanické čištění, odstraňování ptačího trusu a náletové zeleně, odstranění dožilého spárování, rušení betonového soklu, statické zajištění poškozených okenních kružeb. Následovat bude zpevnění kamene, celoplošné čištění horkou tlakovou vodou, pískování, injektáže a prolepování trhlin. Nejpoškozenější části budou nahrazeny plombami z mušlového vápence. Závěrem bude provedena barevná retuš. Veškeré práce jsou prováděny pod restaurátorským a památkovým dohledem a v souladu s projektovou dokumentací.

V podzimním období nás čeká podchycení základů tryskovou injektáží. Termín těchto prací závisí na výsledcích archeologického průzkumu.

Ráda bych poděkovala všem, kdo se podílejí na úklidu kostela, i každému, kdo jakýmkoli způsobem vyjádří podporu našemu snažení. Chtěla bych ocenit také všechny pracovníky, kteří všemi svými silami přispívají ke zdárnému průběhu obnovy.

Soňa Krejčová

Open post

Přípravné práce pro zahájení stavby

V pátek 3. května letošního roku bylo oficiálně předáno staveniště projektu Obnova kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře firmě Avers a. s. S tímto dodavatelem stavebních prací jsme spolupracovali již při opravě dvojvěží a západního průčelí farního kostela.

Momentálně vrcholí přípravy na realizaci stavby. Zástupci firmy Avers jednají s místními úřady o záborech pro zařízení staveniště, pro stavbu lešení, pro archeologický průzkum a v neposlední řadě pro statické zajištění základů kostela. Prvním tématem oprav je archeologický průzkum v blízkosti sakristie, mezi Sv. Jakubem a budovou arciděkanství. Koncem května proběhl v interiéru i exteriéru (v okolí sakristie a presbytáře) průzkum georadarem. Výsledky průzkumu netrpělivě očekáváme: dozvíme se informace o skladbě podloží a případném výskytu dutin pod povrchem; radar může odhalit, že se pod kostelem nebo v jeho blízkosti nacházejí krypty, chodby nebo jiné podzemní prostory.

Zařízení staveniště bude umístěno na jižní straně kostela, „pod lípou“. V nejbližších dnech začnou dělníci navážet lešení k severní straně kostela, pokračovat se bude kolem presbytáře, tedy v rozsahu odpovídajícím etapě roku 2019. V této části kostela budou postupně vyňaty vitráže, které budou odvezeny do restaurátorských dílen. Při vysazování vitráží bude stát lešení i v interiéru kostela. Musíme se tedy připravit i na stavební ruch v kostele, i když se budeme snažit udržet ho na minimu. Na obvodovém zdivu bude probíhat i restaurování kamenného zdiva, opěráků, ostění oken, soklů a obnova omítek.

Jak rychle se budou práce posouvat, je závislé na rychlosti vydání povolení k pracím na pozemcích v okolí kostela (patří městu), na průběžných výsledcích archeologického průzkumu a v neposlední řadě i na počtu pracovníků, kteří se na stavbě budou pohybovat. Je však pravděpodobné, že do konce prázdnin se podaří staticky zajistit základy pod sakristií tryskovou injektáží. Předpokládáme, že tento proces zabere asi tři týdny. Určitě ho nepřehlédnete, protože ho bude provázet přítomnost mohutných stavebních strojů na parkovišti u Vlašského dvora. Injektáž by měla provádět zkušená firma SOLETANCHE Česká republika, s. r. o. Zájemcům o podrobnosti ohledně postupu doporučuji web soletanche.cz (v sekci Technologie najdete vysvětlení metody tryskové injektáže, která bude v kostele sv. Jakuba použita).

Zodpovědnost za provedení stavby mají na bedrech tito odborníci: Jan Říha, zástupce firmy Avers, a. s., je stavbyvedoucím. Petr Harvánek zastupuje investora (farnost) jako technický dozor stavebních prací; Jakub Ďoubal pak dohlíží na restaurátorské práce. Autorský dozor zajišťuje Petr Rohlíček z firmy INRECO, s. r. o. Koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je Libor Smejkal. S dotazy ohledně stavby se neváhejte obracet na mě (tel.: 732 653 055, e-mail: sona.krejcova@khfarnost.cz).

Soňa Krejčová

Open post

Farní shromáždění

Pastorační rada a Ekonomická rada zvou všechny členy farnosti k farnímu shromáždění, které se uskuteční ve dvou na sebe navazujících setkáních:

V neděli 12. května od 10 hodin

  • zhodnotíme pastorační činnost roku 2018 a to, jak byly zpracovány podněty vzešlé z loňského shromáždění
  • představíme nové pastorační aktivity pro rok 2019
  • budeme diskutovat o vizi a poslání farnosti - určují naši společnou identitu
  • budeme diskutovat o možnostech využití přízemních prostor arciděkanství (nyní sklady) a zahrádky
  • probereme další podněty a otázky vzešlé z předem odevzdaných dotazníků či vznesené na místě (např. postoj farnosti k problematice ochrany životního prostředí)

Ve středu 22. května od 19 hodin

  • představíme Ekonomický strategický plán farnosti
  • probereme otázky týkající se hospodaření farnosti, včetně příjmů z turistického ruchu, oprav a investic

Farní shromáždění poskytuje všem členům farnosti příležitost hovořit o důležitém dění ve farnosti, vidět celé společenství v jeho pestrosti a rozmanitosti, ne jen z vlastního úhlu pohledu. Posiluje sounáležitost všech členů farnosti a jejich spoluzodpovědnost za život společenství. Umožňuje jim vyjádřit se k dění ve farnosti a také k práci pastorační rady. Prosíme proto všechny, kdo se mohou shromáždění zúčastnit, aby tuto příležitost využili.

Open post

Obnova farního kostela začne v květnu

V roce 2017 jsme zpracovali žádost o finanční podporu Evropské unie na dokončení obnovy exteriéru kostela sv. Jakuba. Finanční prostředky nám byly přiděleny ve výši více než 99 milionů korun. Celkové náklady na obnovu činí více než 104 milionů, spoluúčast farnosti je tedy pět procent celkových nákladů (5,2 milionů korun). To už je opravdu pořádná porce, takže radost z přidělené dotace a z příprav na zahájení prací se občas mísí s obavami a napětím, zda bude vše probíhat bez větších zádrhelů a nepříjemných překvapení.

Projekt s názvem Obnova kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře je tedy spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj, prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu. Práce, které budeme ze získané dotace hradit, spočívají v kompletní obnově kamenného zdiva a venkovních omítek lodi kostela, presbytáře
i sakristie. S tím souvisí restaurování výplní všech otvorů (vitráže, okna, dveře, mříže). V prostranství mezi budovou arciděkanství a kostelem sv. Jakuba proběhne archeologický průzkum, na který naváže podchycení základů na jihovýchodní straně kostela – v místech pod sakristií. Budeme také řešit statiku kleneb, a to převážně v jižní lodi, kde jsou poruchy nejvýraznější. Do této fáze oprav je zahrnuto i statické zajištění interiéru věží kostela.

Práce zasáhnou i do vnitřních prostor kostela, kde budou obnoveny nástěnné malby za hlavním oltářem, na Charvátovské kruchtě a na sloupu střední lodi. Po dokončení prací (v roce 2021) bude Charvátovská kruchta přístupná veřejnosti. Důležitou přidanou hodnotou bude také nové zázemí pro průvodce.

Nedílnou součástí akce je úprava „farní zahrádky“ pod vyhlídkou na panorama Svaté Barbory a do údolí Vrchlice. Tento prostor bude upraven tak, aby mohl být zpřístupněn veřejnosti, a bude zde zřízeno malé lapidárium.

V současné době podepisujeme smlouvu s hlavním dodavatelem stavby, který vyhrál soutěž na zhotovitele oprav v otevřeném výběrovém řízení. Jedná se o firmu Avers a. s., se kterou jsme spolupracovali již na opravě jakubského dvojvěží. Obnova našeho farního kostela započne již v květnu tohoto roku.

Všichni, kteří se prací na obnově kostela zabýváme, budeme usilovat o to, aby stavební práce co nejméně omezily bohoslužebný provoz. Věřím, že i v době oprav zde budeme moci naplno prožívat chvíle setkání s naším Pánem a budeme mu moci také svěřovat zdárný průběh obnovy tohoto chrámu.

Soňa Krejčová

Posts navigation

1 2 3
Scroll to top