Open post

Kurz Alfa odložen, nový kurz proběhne na podzim 2021

Vzhledem druhé vlně pandemie koronaviru se Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora rozhodla odložit na podzim 2021.

Kurz Alfa je cyklus diskusních večerů věnovaných zkoumání duchovního světa a smyslu života. Pokouší se odpovědět na klíčové otázky z hlediska křesťanské víry.

Zván je každý, kdo přemýšlí o duchovním rozměru svého bytí a vnímá, že život člověka není náhoda ani samozřejmost. Přijít mohou všichni, kdo hledají odpovědi na existenciální otázky.

Účast na kurzu je zdarma, v případě zájmu se přihlaste na arciděkanství u Julie Němcové. Přihlášení není závazné pro celou dobu kurzu. Můžete přijít na prvních několik setkání a teprve pak se rozhodnout, zda chcete kurz absolvovat až do konce.

 

 

 

Open post

Výstava Pod ochranu tvou

Výstava v ochozových kaplích chrámu sv. Barbory představuje vzácné exponáty, které se po většinu roku skrývají v chrámovém depozitáři. Pro dětské návštěvníky jsou připravené zajímavé úkoly.

Tématem výstavy je ochrana nebeských patronů českých zemí, ale i Kutné Hory, ke kterým se po staletí utíkají obyvatelé naší země.

Výstava je přístupná od 15. 6. do 30. 9. vždy v otevírací době chrámu sv. Barbory.

 

Open post

Výuka náboženství

Milí rodiče,

i v letošním školním roce si dovolujeme Vašim dětem nabídnout výuku římskokatolického náboženství. Jedná se o nepovinný předmět, který má děti seznámit s biblickými dějinami a základy křesťanství. Zároveň je to vhodná příležitost pomoci dítěti lépe se orientovat v dnešním mnohonáboženském světě a poznat lidské i kulturní hodnoty vycházející z křesťanských kořenů.

Výuka bude probíhat jednou týdně, a to každé úterý od 16:00 na Církevním gymnáziu v Kutné Hoře (vstup z ulice Jiřího z Poděbrad). Na hodinu náboženství bude první úterý v měsíci navazovat mše svatá pro děti, která začne v 17:00 v klášterním kostele Nejsvětějšího Srdce Páně. Na této bohoslužbě se budou děti moci aktivně podílet a lépe tak porozumět jak tomu, co se v kostele děje. Prosíme, abyste ji vnímali jako nedílný prvek této nabídky a své děti podpořili v účasti na obou částech programu.

V případě zájmu vyplňte, prosím, přihlášku (níže) a do 11. září 2020 ji odevzdejte na arciděkanství (fara u kostela sv. Jakuba). Ve stejném termínu můžete své dítě přihlásit i elektronicky na e-mailu: patricie.koubska@khfarnost.cz (přihláška je ke stažení zde).

Výuka náboženství bude zahájena v úterý 22. září 2020. Na toto první setkání bychom spolu s dětmi rádi pozvali i Vás. V 16:00 se sejdeme v aule Církevního gymnázia, kde bude krátký program, prostor pro dotazy a seznámení. Odsud se pak přesuneme do klášterního kostela na první mši svatou pro děti v tomto školním roce.

Na setkání s Vámi a zejména s Vašimi dětmi se těší

P. Jan Uhlíř, kutnohorský farář

P. Dmytro Romanovský, kutnohorský kaplan

Zdena Hlavinková, katechetka

Ludmila Macháčková, katechetka

Patricie Koubská, katechetka

Open post

Sbírka na církevní školy

Sbírka na církevní školy se bude konat v neděli 20. září 2020. Jednou z církevních škol je také Církevní mateřská škola sv. Jakuba v Kutné Hoře a Církevní gymnázium v Kutné Hoře.

 

Drazí věřící, bratři a sestry,
v novém školním roce, stejně jako v předchozích letech, vyhlašujeme sbírku na
podporu církevního školství v Královéhradecké diecézi.
V naší diecézi působí 2 mateřské školy (v Hradci Králové a Kutné Hoře),
2 základní školy (v Hradci Králové a Borohrádku), 3 gymnázia (v Hradci Králové,
Kutné Hoře a ve Skutči) a jedna základní umělecká škola (v Hradci Králové).
Dohromady tyto školy navštěvuje více než 1600 žáků a studentů, o které se stará více
než 200 učitelů a dalších zaměstnanců. V tomto roce probíhá rozsáhlá rekonstrukce
nových prostor Biskupského gymnázia v Hradci Králové a také rekonstrukce prostor
mateřské školy v Kutné Hoře, která byla rozšířena o druhé oddělení.
Jsme rádi, že o studium na církevních školách je stále velký zájem, ačkoliv
významná část dětí, které do nich nastupují, nepochází z křesťanských rodin. Na
gymnáziích takoví žáci dokonce výrazně převažují a pro mnohé je to první setkání
s církevní institucí. Znamená to, že rodiče, kteří svěřují své děti do péče církevních
škol, zde doufají najít něco, co v ostatních školách nenaleznou. Nejen kvalitní
vzdělání (které by mělo být na každé škole samozřejmostí), ale také bezpečné
prostředí, pěkné mezilidské vztahy, důraz na všestranný rozvoj, včetně morální
a duchovní stránky osobnosti každého žáka či studenta.
Těm, kteří se s křesťanským pohledem na svět setkávají poprvé, chceme v našich
školách představit církev jako společenství reprezentované konkrétními lidmi a víru
v Boha jako plnohodnotný způsob života. Těm studentům, kteří jsou již zakotveni
v církvi a chtějí svůj duchovní život rozvíjet a prohlubovat, nabízíme možnost
prožívat živou víru v Krista ve společenství podobně smýšlejících lidí.
Trvalý zájem rodičů o umístění dětí v našich školách je důkazem, že jsou
veřejností stále považovány za důvěryhodné instituce, které se o své žáky a studenty
dokáží dobře postarat, a je pro nás velkým závazkem v této naší práci kvalitně
pokračovat.
Touto cestou proto chceme poděkovat všem, kdo přispěli do loňské sbírky, jejíž
výnos činil celkem 856.000,- Kč. Školy díky tomu pořídily nové výukové pomůcky
a vybavení do odborných učeben. Na nákup sportovního náčiní či realizaci
mezinárodních sportovních aktivit využily prostředků ze sbírky mateřská škola
v Kutné Hoře, gymnázium v Kutné Hoře i gymnázium v Hradci Králové.
ZŠ v Borohrádku díky podpoře ze sbírky může provozovat školní mikrobus, kterým
sváží své žáky ze širokého okolí, a umožňuje tak vzdělání na církevní škole i dětem
ze špatně dostupných obcí. Biskupské gymnázium v Hradci Králové dále finančně
podpořilo účast studentů na adaptačních kurzech a nakoupilo přístroje pro praktickou
výuku fyziky, gymnázium maltézských rytířů ve Skutči modernizovalo odbornou
učebnu kriminalistiky a salesiánský domov mládeže v Hradci Králové mohl pořídit
nové počítače.
Část sbírky je pravidelně použita také na péči o budovy, ve kterých církevní školy
sídlí.
I v tomto roce budeme vděčni za finanční příspěvek, který pomůže školám
realizovat kvalitní vzdělání i výchovu v křesťanském duchu. Podporu církevního
školství však můžete vyjádřit nejen vaším finančním příspěvkem do sbírky, ale také
například propagací církevních škol ve vašem okolí a v neposlední řadě také
modlitbou, aby se církevním školám dařilo naplňovat jejich poslání v naší současné
společnosti.
S poděkováním za jakoukoli formu podpory našeho úsilí

P. Prokop Brož
biskupský vikář pro církevní školství

 

 

Scroll to top