Open post

Přihláška na náboženství

Milí rodiče,

i v letošním školním roce si dovolujeme vašim dětem nabídnout výuku římskokatolického náboženství. Jedná se o nepovinný předmět, který má děti seznámit s biblickými dějinami a základy křesťanství. Zároveň je to vhodná příležitost pomoci dítěti lépe se orientovat v dnešním mnohonáboženském světě a poznat lidské i kulturní hodnoty vycházející z křesťanských kořenů.

Výuka bude probíhat jednou týdně, a to každé úterý od 16:00 na Církevním gymnáziu v Kutné Hoře (vstup z ulice Jiřího z Poděbrad). Na hodinu náboženství bude první úterý v měsíci navazovat mše svatá pro děti, která začne v 17:00 v klášterním kostele Nejsvětějšího Srdce Páně. Na této bohoslužbě se budou děti moci aktivně podílet a lépe tak porozumět tomu, co se v kostele děje. Prosíme, abyste ji vnímali jako nedílný prvek této nabídky a své děti podpořili v účasti na obou částech programu.

V případě zájmu vyplňte, prosím, přihlášku (k dostání je v kostele, nebo si ji můžete stáhnout odsud) a do 10. září 2019  ji odevzdejte na arciděkanství (fara u kostela sv. Jakuba). Ve stejném termínu můžete své dítě přihlásit i elektronicky na e-mailu jaroslav.bouska@khfarnost.cz.

Výuka náboženství bude zahájena v úterý 24. září 2019. Na toto první setkání bychom spolu s dětmi rádi pozvali i vás. V 16:00 se sejdeme v aule církevního gymnázia, kde bude krátký program, prostor pro dotazy a seznámení. Odsud se pak přesuneme do klášterního kostela na první mši svatou pro děti v tomto školním roce.

Na setkání s vámi a zejména s vašimi dětmi se těší

Jan Uhlíř, kutnohorský farář
Dmytro Romanovský, kutnohorský kaplan
Milena Krátká, katechetka
Kristýna Drahotová, katechetka
Ludmila Macháčková, katechetka

Open post

Příprava na misijní měsíc – dopis P. Jana Uhlíře

Milí farníci,

jak nás k tomu vyzval papež František, přemýšlíme v letošním roce hlouběji o svém poslání k misiím. V postní době jsme se modlili za své nejbližší a za to, aby naše rodiny byly místem, kde se rozvíjí víra. Po Velikonocích jsme vyprošovali Boží požehnání návštěvníkům Noci kostelů. Od začátku léta mnozí z vás vzali za své Modlitby za ulice a s modlitbou v srdci procházejí Kutnou Horou, dívají se kolem sebe a snaží se více otevřít těm, kteří s námi v tomto městě žijí.

Nyní by tato naše příprava měla vyvrcholit. Nabízím následující tři možnosti, které nám mohou pomoci na cestě apoštolů – misionářů, na kterou nás Pán Ježíš všechny zve:

  • Zúčastnit se semináře Život v Duchu podle
    Ernesta Sieverse
    , který pomáhá prohloubit osobní vztah s Ježíšem a učí nás pravidelné osobní modlitbě. Seminář začne 17. září a potrvá 8 týdnů. Účast v semináři předpokládá osobní rozhodnutí denně věnovat nějaký čas modlitbě (pro každý den je vybrán úryvek z Božího slova) a ochota se jednou týdně (v úterý večer) sejít s ostatními účastníky ke společné modlitbě a katechezi. Bližší informace získáte u Marie Slavotínkové (e-mail: slavotinkova@seznam.cz), která také přijímá přihlášky.
  • Nabídnout svým blízkým a známým kurz Alfa. Letošní kurz začne 3. října, jedná se o osmý běh v naší farnosti. Někteří z vás ho absolvovali jako účastníci, někteří se do něj zapojili jako hostitelé, kteří se snaží účastníkům naslouchat a učí se s druhými mluvit o víře. Celkem se za uplynulé roky na arciděkanství zúčastnilo Alfy 251 lidí, včetně 42 hostitelů z obou kutnohorských farností. Někteří účastníci své hledání završili křtem či přijetím dalších svátostí, jiní prohloubili svoji víru. Všichni (znovu) promýšleli svůj postoj k Bohu či církvi. Zkušenost šesti let nám ukazuje, že tato forma hlásání evangelia je pro nás vhodným způsobem, jak lidem přibližovat Krista.

Proto se poctivě svěřme Božímu Duchu a ptejme se, zda v našem okolí není někdo, ke komu máme lidsky blízko a kdo od nás možná čeká pozvání na cestu víry. Osvědčil se tento postup: Popřemýšlet, koho ze svých známých pozvat, nějaký čas se za ně modlit a v září je skutečně oslovit a kurz jim nabídnout. I když budeme třeba odmítnuti, nikdy nevíme, zda i naše pozvání nemůže v druhém započít proces hledání. Bližší informace získáte u Julie Němcové (e-mail: julie.nemcova@khfarnost.cz), která také přijímá přihlášky.

  • Modlit se před Nejsvětější svátostí. Adorace je nezbytná podpora jakéhokoli misijního úsilí. Stále si musíme uvědomovat, že evangelizace je především věcí Ježíše, že bez jeho pomoci nejsme schopni dělat nic. Proto bych vás rád povzbudil, abyste často vyhledávali Ježíšovu přítomnost v eucharistii a svěřovali mu své osobní i naše společné úmysly. Začátkem školního roku 6. září večer uspořádáme „speciální“ adoraci, při které si budeme vzájemně vyprošovat odvahu a další dary potřebné k hlásání evangelia – ať už při kurzu Alfa, při letošním posvícení (které se ponese v duchu Misijního října 2019; více se dozvíte v zářijovém zpravodaji), nebo při jakékoli jiné příležitosti.

Milí farníci, děkuji vám za vše, co pro předávání evangelia děláte. Věřím, že Ježíšovo pozvání k evangelizaci druhých je i pro nás darem. Můžeme skrze tuto službu zakoušet jeho moc a lásku a prožívat radost ze své osobní víry.

Žehná vám

P. Jan Uhlíř

Open post

Zvonění za právě narozené děti

Zvon Jakub Maria, který byl v roce 2017 zavěšen do věže farního kostela svatého Jakuba, zvoní při různých příležitostech, slavnostních, smutných i radostných. Jednou z nich je zrození nového života. Pokud hlas zvonu uslyšíte v neděli v 15 hodin, vězte, že (v našem společenství) vítá dítě, které se nedávno narodilo.

V neděli 8. září zvon Jakub Maria zazvoní, aby přivítal Pavla Kurce.

Pokud si přejete, aby zvon přivítal dítě narozené do vaší rodiny, zašlete na adresu jaroslav.bouska@khfarnost.cz e-mail s následujícími údaji: jméno a příjmení dítěte, obec (město), připojte souhlas zákonného zástupce se zpracováním osobních údajů. E-mail je nutné odeslat do pátečního poledne, aby zvon zvonil následující neděli. 

Open post

Farní tábor na klášterní zahradě

Jeden týden v rámci letních prázdnin je pro děti připraven každodenní program v budově a na zahradě kláštera sv. Voršily. Sestává ze zábavných, vzdělávacích i duchovních aktivit, posiluje vztahy mezi dětmi. Program připravují dobrovolníci z farnosti pod vedením Zdeny Hlavinkové. 

Letošní tábor se bude konat od 19. do 23. srpna.

Open post

SVATOANEŽSKÁ SBÍRKA – sbírka pro chudé

Sbírka na tento účel probíhá po celé zemi a ne jinak tomu bude i v naší farnosti, kdy se do této sbírky zapojíme při oslavách sv. Jakuba v neděli 28. 7.

V kostele sv. Jakuba bude po mši svaté umístěn i arch ručního papíru, kde každý dárce může zanechat svůj otisk prstu a dostane v upomínku pamětní medaili vyrobenou ražbou z ručně leštěných razidel v Pražské mincovně a.s.

Více informací o sbírce zde.

Doporučená výše příspěvku je 200 Kč.

Posts navigation

1 2 3 4 5 9 10 11
Scroll to top